Kommunen og spesialisthelsetjenesten har ansvar for å kartlegge og følge opp barn som er pårørende til foreldre eller søsken. Barn som er pårørende har rett til alderstilpasset informasjon om sykdommen/ familiens situasjon og har videre rett på oppfølging av egen fysiske og/ eller psykiske helse etter behov.

Oppfølging av barn som er pårørende skal skje etter samtykke fra barnets foresatte.
Med barn som pårørende menes barn i alderen 0-18 år. Det omfatter barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige, alvorlig somatisk eller skadde pasienter eller søsken til barn og ungdom med alvorlig sykdom og/ eller habiliteringsbehov.

Ved spørsmål eller ønske om samtale vedrørende barn som pårørende kontaktes Forvaltningsenheten på telefon 62 56 20 35. Dersom man allerede har kontakt med tjenesteapparatet, kan man innhente ytterligere informasjon gjennom dette.