Mer informasjon om blant annet innlogging og funksjonaliteter i Visma Flyt Skole, foresatteportal og app, samt informasjon om andre systemer og utstyr, finner du under dokumenter.

Logg inn på VISMA Flyt Skole her

Etter opplæringsloven §2-11 første ledd kan kommunen etter søknad gi en elev permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Permisjon etter denne bestemmelsen er ingen rettighet, og kommunen har derfor ikke plikt til å innvilge permisjon. Kommunen kan ha egne retningslinjer for når det kan gis permisjon og når det ikke skal gis permisjon.

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.

Søknad om permisjon/fri mer enn to uker avslås. Hvis foreldrene likevel tar eleven ut av skolen, regnes dette som ulovlig fravær, jfr. Opplæringslovens §2.1 siste avsnitt.

Hvis elevene skal være borte fra skolen utover 2 uker (mer enn 10 skoledager) må eleven skrives ut av skolen. Foreldrene overtar det fulle ansvaret for elevens opplæring eller undervisningen overføres til annen instans, evt. Hjemmeundervisning. Brev må sendes til skolen med grunnen til fraværet og hvor og hvordan undervisningen skal foregå.

Søk om permisjon her

Søk i god tid! 
Skolen må rekke å behandle søknaden før den planlagte permisjonen.

Elevene vil få utdelt læringsbrett i løpet av den første tiden på skolen. Læringsbrettet er personlig, men er skolens eiendom. Læringsbrettet skal brukes til skolearbeid. Det er viktig at dere som foresatte bidrar slik at eleven tar godt vare på utstyr som de får låne. Bevisst ødeleggelse av læringsbrettet medfører erstatningsansvar. Låneavtalen ligger under dokumenter. 

Følgende gjelder for lån av læringsbrett: 

  • Alle foresatte må lese låneavtale for læringsbrett 
  • Ved skolestart vil skolen innhente bekreftelse på at låneavtalen er lest 
  • Låneavtalen må godkjennes i Visma Flyt Skole (samtykke) for at eleven skal kunne få med seg læringsbrett hjem 
  • Avtalen er gyldig inntil den revideres eller til man selv trekker sitt samtykke 
  • Skadeerstatningsloven gjelder ved lån av læringsbrett