Stange kommunes overordnede mål for folkehelse er å utjevne sosiale forskjeller i helse og levekår. 
 
Handlingsplan for folkehelse er en del av Stange kommunes strategiske satsing på folkehelse. I planstrategien er det vedtatt at en skal utarbeide en egen handlingsplan. Denne skal gi en felles forståelse og tydelige strategiske prioriteringer for folkehelsearbeidet i kommunen.

Handlingsplan for klima og energi er en handlingsdel til kommunens energi- og klimaplan. Fra 2014 har klimaplanen vært en del av kommuneplanens samfunnsdel. Denne handlingsplanen skal følge opp målsetninger, sørge for at Stange kommune oppfyller sine forpliktelser etter klimaloven, og bidrar mot å oppfylle sin del av Norges klimamål om 40-50% utslippskutt innen 2030.
 
Handlingsplanen viser mulighetsrommet for hvordan Stange kommune kan redusere klimautslipp fra egen virksomhet og stimulere til bærekraftig omstilling i samfunnet. Planen bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag og klimaregnskap for hele Stange-samfunnet med klimafotavtrykksanalyse (en helhetlig klimapåvirkningsanalyse) for Stange kommunes virksomhet. Det er også produsert et enkelt klimabudsjett for hvordan Stange kommune skal redusere sine utslipp i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser. For å forenkle lesningen, er handlingsplanen skilt ut i to separate dokumenter, med en egen handlingsplan og separat kunnskapsgrunnlag.
 

Kommunens alkoholpolitiske handlingsplan utarbeides som en del av en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Arbeidsgiverstrategi for Stange kommune ble vedtatt i 2016, og skal derfor revideres. 
 

Mjøsbyen er et samarbeid om felles areal- og transportstrategi for området rundt Mjøsa - både et prosjekt, og en samarbeids- og utviklingsarena. 
 
På Mjøsbyens egne hjemmesider finnes det kunnskapsgrunnlag og temakart, analyser, handelsrapporter samt referater fra alle dialogverksteder og styringsgruppemøter.