Stange kommunes overordnede mål for folkehelse er å utjevne sosiale forskjeller i helse og levekår. 
 
Handlingsplan for folkehelse er en del av Stange kommunes strategiske satsing på folkehelse. I planstrategien er det vedtatt at en skal utarbeide en egen handlingsplan. Denne skal gi en felles forståelse og tydelige strategiske prioriteringer for folkehelsearbeidet i kommunen.
 
Desember 2023: Driftsutvalget har tatt kommunens oversiktsdokument for folkehelse til orientering. Dette er et dokument som sammen med Status og utfordringsdokumentet, skal ligge til grunn for kommunal planstrategi 2024-28. 
 

Kjønns- og seksualitetsmangfold er en samlebetegnelse som synliggjør hvordan alle
mennesker har ulike måter å oppleve og uttrykke kjønn og seksualitet på. Å jobbe for kjønns- og seksualitetsmangfold handler i stor grad om å motvirke begrensende normer og stereotypier knyttet til kjønn og seksualitet, og å unngå diskriminering.
Diskriminering, eller frykt for å oppleve diskriminering, begrenser et individs valg og
handlingsrom. Dette er et tap for både enkeltmennesket og for kommunen som samfunn. Mange mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet opplever utfrysing, mobbing og ensomhet. De har flere helseplager som angst og depresjon, og det er også flere som forsøker å ta sitt eget liv. 
Handlingsplanen ble vedtatt av kommunestyret i møte 24. mai 2023.

Handlingsplan for klima og energi er en handlingsdel til kommunens energi- og klimaplan. Fra 2014 har klimaplanen vært en del av kommuneplanens samfunnsdel. Denne handlingsplanen skal følge opp målsetninger, sørge for at Stange kommune oppfyller sine forpliktelser etter klimaloven, og bidrar mot å oppfylle sin del av Norges klimamål om 40-50% utslippskutt innen 2030.
 
Handlingsplanen viser mulighetsrommet for hvordan Stange kommune kan redusere klimautslipp fra egen virksomhet og stimulere til bærekraftig omstilling i samfunnet. Planen bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag og klimaregnskap for hele Stange-samfunnet med klimafotavtrykksanalyse (en helhetlig klimapåvirkningsanalyse) for Stange kommunes virksomhet. Det er også produsert et enkelt klimabudsjett for hvordan Stange kommune skal redusere sine utslipp i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser. For å forenkle lesningen, er handlingsplanen skilt ut i to separate dokumenter, med en egen handlingsplan og separat kunnskapsgrunnlag.
 

Kommunens alkoholpolitiske handlingsplan utarbeides som en del av en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Arbeidsgiverstrategi for Stange kommune ble vedtatt i 2016, og skal derfor revideres. 
 

Mjøsbyen er et samarbeid om felles areal- og transportstrategi for området rundt Mjøsa - både et prosjekt, og en samarbeids- og utviklingsarena. 
 
På Mjøsbyens egne hjemmesider finnes det kunnskapsgrunnlag og temakart, analyser, handelsrapporter samt referater fra alle dialogverksteder og styringsgruppemøter.  
 

Denne handlingsplanen for anlegg rulleres årlig i forbindelse med spillemiddelsøknader og er en del av Kommunedelplanen for kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv 2023-2035. Det betyr at også denne planen har et særlig fokus på temaene: gode hverdagsliv – hele livsløpet, levende nærmiljø - med mangfoldige kultur- og aktivitetstilbud, attraktiv kommune – stedsutvikling og omdømme, rom for kultur og idrett – arenaer, lokaler og anlegg, og kultur for klima.