Frisikt - klipping av vegetasjon langs vegene

Stange kommune er opptatt av trafikksikkerhet for store og små. Regler for frisikt går ut på at du i siktsonen ikke kan ha beplantning, gjerder, byggverk eller annet som hindrer sikten. Dette betyr ikke at du må fjerne alt. Vi tillater det som er så lavt at bilføreren ser over det eller det som er så smalt at det ikke forstyrrer sikten.

Kommunen har ansvar for å klippe vegetasjon som vokser langs kommunale veier, mens Statens vegvesen har ansvaret langs fylkesveier, riksveier og europaveier. Om du eier eller disponerer en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, har du selv ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss. 

Se Statens vegvesen sine nettsider for informasjon om vegetasjonsrydding.