Landbruket representerer en stor del av næringslivet i Hamar, Løten og Stange kommuner. Landbrukskontoret har ansvar for utvikling av landbruket innenfor rammene til den nasjonale landbruks- og matpolitikken. Herunder er vi blant annet førstelinje for næringsutvikling knyttet til tradisjonelt landbruk og bygdenæringer hos Innovasjon Norge. Kontoret bistår med rådgivning og veiledning.

Etablereropplæring

Det arrangeres inspirasjonssamlinger for gründere to ganger i året og etablererkurs. Klosser Innovasjon har ansvaret for gjennomføringen av kursene i hele fylket. Det vil bli annonsert oppstartstidspunkt for de enkelte kurs i pressen og på relevante nettsider. 

 

Aktører innen næringsutvikling

Hvert år avsettes det midler over jordbruksavtalen til bygdeutvikling.  Bygdeutviklingsmidler er et økonomisk virkemiddel for å stimulere til næringsutvikling i og i tilknytning til jordbruket.
Hedmarken landbrukskontor er førstelinje for BU-midlene innen landbruk som administreres av Innovasjon Norge Innlandet.
 
Tradisjonelt landbruk

Støtte til investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner. Ordningen har løpende søknadsfrist.

Tilleggsnæring

Ønsker du å videreutvikle en tilleggsnæring på gården? Vi kan hjelpe deg med å søke tilskudd og lån. Ordningen har løpende søknadsfrist.

Søknader om tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring skal inneholde:

  • Næringsoppgave siste 2 år 
  • Selvangivelse siste 2 år for søker og ektefelle/samboer 
  • Byggetekniske tegninger: plan, snitt og fasader 
  • Innhentede tilbud fra leverandører som grunnlag for kostnadsoverslaget 
  • Leieavtaler på jord og melkekvote (dersom søker ikke har tilstrekkelig med egeneide ressurser)
  • Driftsplan/budsjett (dersom kostnadsoverslag overstiger 2 mill. kroner kreves driftsplan)
  • Låneintensjonsavtale (ved lån i annen bank). E-post fra bank med bekreftelse er tilstrekkelig. 
  • Verdivurdering av landbrukseiendommen (dersom det skal søkes om lån hos Innovasjon Norge)

Les mer om tilskuddene og finn søknadsskjema her

 
Bionova – tilskudd til bioøkonomi og klimatiltak

Bionova er satsingen på bioøkonomi og klimatiltak for jordbruk-, skogbruk- og havbruksnæringene. De kan finansiere løsninger som bidrar til målet om et lavutslippssamfunn. Ordningen har løpende søknadsfrist. Innovasjon Norge har ansvaret for denne ordningen.

Tilskuddsordninger:
•    Tilskudd til bioøkonomiprosjekter
•    Fornybar energi i landbruket

Les mer om tilskuddene og finn søknadsskjema her