Stange kommune eier og drifter ca. 3000 lyspunkter langs kommunale og fylkeskommunale veger med tilhørende gang/sykkelveger. Det er et mål at belysningen skal bidra til en god og trygg trafikkavvikling for alle vegfarende.

Melde feil på gatelys

Tjenesten er ikke lovpålagt, og følgelig ikke en rettighet for innbyggerne, men fungerende gatelys er av en stor betydning for bolyst og trafikksikkerhet.Alle vegfarende og innbyggerne i Stange nyter godt av tjenesten i den tiden lysene står på.

Hva kan du forvente av oss?

Stange kommune besørger registrering av tilstand, herunder om det er enkeltlyspunkter eller større strekninger som krever vedlikehold eller oppgradering i form av utskifting av pærer eller annet. I tillegg tar kommunen imot innspill fra publikum som observerer feil og mangler ved lysanlegget.

Stange kommune har fokus på å følge opp registrerte feil og mangler. Tidsmessig prioritering av utbedring skjer utfra vurdering av hvor kritisk feilen er ift. kostnader ved utbedring.

Det er et mål at det til enhver tid skal være lys i 90 til 95 % av alle lysarmaturer. Enkeltlyspunkter utbedres kun der dette kan skje i tilknytning til utbedring av andre, nærliggende utbedringer, eller der hvor manglende lys i ett enkelt punkt kan gi en betydelig redusert trafikksikkerhet. Dersom hele soner faller ut gis dette prioritet for utbedring. Publikum må regne med at det kan ta tid før feil blir rettet. All utbedring må skje innenfor tilgjengelig budsjett.

Stange kommune prioriterer ikke å gi tilbakemeldinger på den enkelte melding om feil på anlegget. Statusoppdateringer gis hovedsaklig på større feil via kommunens hjemmeside.

Stange kommune overtar nybygde anlegg fra utbyggere i tråd med regulering og eventuelt inngått utbyggingsavtale. Stange kommune kan, etter søknad, overta andre anlegg som faller utenfor foranstående. Dette forutsetter at anlegget er av stor betydning for allmenheten. Alle anlegg som overtas skal være bygget i tråd med de krav kommunen til enhver tid har til utførelse og standard.

Det foregår ingen saksbehandling overfor innbyggerne ut over behandling av søknader om overtakelse av anlegg. Saksbehandlingen skjer internt i kommunen med det formål at det til enhver tid skal være fungerende lys i tråd med målsettingen.

 

Hva vi forventer av deg?

Stange kommune ber om at grunneiere selv fjerner vegetasjon og liknende på egen eiendom som kan skape problemer for ledningsnett, stolper eller armatur, eller som hindrer effektiv belysning og dermed bidrar til redusert trafikksikkerhet. Feil på gatelysanlegg som skyldes vegetasjon blir ikke prioritert utbedret før dette er fjernet i tilstrekkelig grad. Dersom grunneier selv ikke kan foreta utbedring bes det om at kommunen får beskjed slik at utbedring kan skje. Kostnader ved slik rydding henføres til grunneier.

Stange kommune er avhengig av publikums hjelp for å registrere feil og mangler ved lysanlegget. Det er derfor ønskelig at du melder fra om feil/mangler du observerer. Dette gjøres via fiksgatami.no