Det er mange veier til å få det bedre i livet når man har det vanskelig. Se på våre tilbud om det er noe som kan passe for deg. Vi har ulike aktiviteter og grupper som man kan være med på. Hvis du er usikker på hva som vil være riktig for deg, kan du ringe vår telefon og snakke med en av våre ansatte som hjelper deg på riktig vei. Vi har også et eget aktivitetshus.

Stangehjelpa aktivitetshus

Stangehjelperne har bred kompetanse som står til din disposisjon enten utfordringene dreier seg om relasjoner/familie, forskjellige psykiske problemer eller med alkohol/rus.

Team aktivitet og livsmestring

Stangehjelpa kan tilby ulike fysiske og jobbrelaterte aktiviteter hele året, for personer med rusproblemer og psykiske helseplager.

 • Eget sykkelverksted med mulighet for arbeidstrening 
 • Trening i Stangehallen vinterhalvåret (tirsdag og torsdag) 
 • Gruppetrening «gøy med ball» i vinterhalvåret
 • Gå og sykkelgruppe i sommerhalvåret 
 • Tett samarbeid med Stangehjelpa sitt aktivitetshus, hvor det også er muligheter for ulike aktiviteter og nettverksbygging
 • Vi samarbeider også med kulturnettverket Hedmarken og Sør Hedmark som også arrangerer ulike aktivitetstilbud
 • Kurs i angstmestring.
 • Kurs i depresjonsmestring. 

Vårt hovedfokus

Vi har fokus på det som er viktig for deg som mottar tjenester, og vår hjelp tar utgangspunkt i dette.

 

Eldre 

Alderdommen er en av livets viktigste faser, og en normalfase i livet. Man blir ikke en annen person som eldre.  Man har de samme grunnleggende psykologiske behov for tilknytning, mening, anerkjennelse og verdi. Vi ønsker å bidra til at synet på aldring og eldre får økt status, og respekt for den verdien som ligger i et levd liv.

Det er imidlertid livets gang og normalt at eldrefasen også byr på nye utfordringer av både sosial og helsemessig art. Det kan være at ektefelle/partner, venner og kjente faller fra, og helsemessige utfordringer og sykdommer kan melde seg. Eldrefasen vil derfor kunne kreve at den enkelte evner å omstille seg både på det psykiske og praktiske plan. Det er viktig å motvirke ensomhet og finne aktiviteter og innhold i tilværelsen.

Vi tilbyr samtaler med utgangspunkt i den enkeltes egen opplevelse av hva som er vanskelig og hva man ønsker hjelp til.  Samtalene kan være i form av hjemmebesøk eller på kontoret i Stangehjelpa.Temaer vi arbeider med omfatter hele spekteret av livstemaer som:

 • Selvfølelse, forståelse av egen psykisk fungering, arbeid med følelser og tanker, mestring av angst og depresjon, bearbeidelse av hendelser og traumer i  livshistorien, psykoterapi
 • Mestring og omstilling som følge av fysisk sykdom og redusert funksjon
 • Sorgarbeid
 • Ernæring, fysisk aktivitet, forhold til rusmidler og medikamenter
 • Vansker i familiære eller andre relasjoner
 • Ensomhet, behov for økt nettverk, aktivitet og innhold i tilværelsen
 • Behov for endringer i bolig
 • Behov for oppfølging og hjelp i forhold til fysisk helse og sykdommer, henvisninger til andre instanser
 • Hjelpen gis i form av hjemmebesøk eller på kontoret i Stangehjelpa
 • Individuelle samtaler for problemløsning, endringsarbeid, rådgivning og terapi/behandling 
 • Kurs i angstmestring,  depresjonsmestring, yoga
 • Aktiviteter på Stangehjelpa Aktivitetshus Meieriet. 
 • Parsamtaler, familiesamtaler 
 • Pårørendehjelp og rådgivning
 • Veiledning og samarbeid med øvrige kommunale instanser som hjemmesykepleie, sykehjem, fysio-ergoterapi, demensteam, dagaktivitetstilbud i kommunen, søknad om omsorgsbolig, avlastning 
 • Samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjeneste, ansvarsgrupper, koordinere tjenseter, Frivilligsentral, besøkstjeneste
 • Foredrag om psykisk helse og eldrefasen for lag og foreninger

Vårt hovedfokus:

For eldre er det derfor viktig å fokusere på den psykiske helsen og ruste opp denne, siden det er vår psyke som skal takle alle andre utfordringer og eventuelle belastninger som måtte komme.  Forebygging og å være i forkant er derfor viktig, og ikke vente til problemene har vokst seg store. Ofte kan det være til stor hjelp å ha noen å snakke og tenke høyt sammen med for å få tak i egne ønsker og muligheter for å gripe situasjonen fatt.

Vi ser det som viktig å vektlegge den enkeltes ressurser og de muligheter som også denne fasen av livet gir. Det er ønskelig at den enkelte selv tar kontakt, og gjerne være i forkant før problemene har vokst seg for store. Det er ikke nødvendig med diagnose. 

Vår erfaring er at det alltid er mulig å finne løsninger som gjør at man kan få flere, gode, eldre år. 

 

Helsefremmende team

Vi på team forebygging voksne arbeider med å utvikle gode forebyggende tjenester for voksne i Stange kommune. Noen ganger er livet vanskelig for oss alle, da kan man trenge noen å snakke med. Vi ønsker at folk skal få rask hjelp når de selv mener at de trenger det og at det skal være kort vei inn. Det betyr at du kan ta kontakt med oss før problemene rekker å vokse seg så store.

 • Individuelle samtaler
 • Familie- eller parsamtaler
 • Nettverksmøter
 • Angstmestringskurs
 • Depresjonsmestringskurs
 • Kafé for de som har deltatt på mestringskurs
 • Kurs i mestring av belastning
 • Medisinsk yoga
 • Rask hjelp i akutte situasjoner (samarbeid med DPS Ambulant Akutt Enhet)
 • Igangsetting av selvhjelpsgrupper

Hva er vårt fokus?

På vårt team ønsker vi å gi folk gode verktøy for å håndtere de vanskene man står i og oppmuntre og støtte slik at folk kan få til de endringene de ønsker seg. Hos oss er tanken at man kan få noen samtaler for å komme i gang med ønsket endring, for så å jobbe videre på egen hånd. Det er alltid mulig å ta kontakt igjen om man trenger påfyll eller opplever å stå fast.

Hos oss trenger du ikke en diagnose for å få hjelp. Vi er opptatte av å finne ut hva som er viktig for deg og hvilke endringer du selv ønsker i ditt liv. Sammen kan vi finne ut av hvordan vi best kan støtte og hjelpe deg slik at du opplever å få det bedre.

Vi arbeider med mange ulike problemstillinger. For eksempel kan man ta kontakt med oss hvis man har problemer i relasjoner, livsbelastninger, strever med grubling eller bekymring som tar over hverdagen, har dårlig selvfølelse eller har opplevd noe som har vært så skremmende at man har vansker med å fungere i hverdagen.

Selvhjelp

"Selvorganisert selvhjelp handler om å styrke enkeltmenneskers evne og mulighet til å delta i sin egen endringsprosess. Selvorganisert selvhjelp er et verktøy for å oppnå økt mestring, slik at mennesker kan håndtere livet på en bedre måte.
Selvorganisert selvhjelp handler om å ta aktivt ansvar for egen livssituasjon. Arbeidet drives på initiativ fra menneskene det gjelder, og selvorganiserte selvhjelpsgrupper drives av mennesker som har et problem."

Hva er en selvhjelpsgruppe?

En selvhjelpsgruppe består av 5-8 personer. Den første gangen man møtes vil en av oss fra Stangehjelpa kunne være med for å hjelpe gruppa i gang. Vi vil også være tilgjengelige for spørsmål underveis, men ansvaret for å drive gruppa ligger hos hver enkelt deltaker.

Alle medlemmene er likestilte i gruppa. Det vil si at alle har like mye ansvar for å drive gruppa, og det er ingen enkeltperson som er leder. Den første gangen man møtes lager man egne regler for sin gruppe. Det er vanlig å ha fokus på at det skal være åpenhet innad i gruppa, men taushet utad. Det er gruppa selv som bestemmer hvor man vil møtes og hvor ofte og lenge. Det kan være lurt for gruppa å møtes på et nøytralt sted, for eksempel på biblioteket eller andre lokaler hvor man kan låne et eget rom. Gruppa kan være sammensatt på tvers av problematikk, alder og kjønn. Når gruppa har startet opp er det opp til gruppa å bestemme om de skal ta inn nye medlemmer eller være en lukket gruppe.

Samarbeid med Selvhjelp Norge

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Stangehjelpa startet i 2015 et samarbeid med Selvhjelp Norge for å gjøre selvhjelpsgrupper tilgjengelig for innbyggerne i Stange kommune. Prinsippene for selvhjelp går godt sammen med Stangehjelpas visjon og våre tanker om hva som skal til for å få til gode endringsprosesser.

Om du eller noen du kjenner ønsker mer informasjon om dette arbeidet eller ønsker å delta i en gruppe er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt med vår vakttelefon eller Marianne Furuli som er ansvarlig for oppstart av selvhjelpsgrupper i Stangehjelpa.

 

Team førskole

Førskoleteamet et tverrfaglig sammensatt team. 

Vi i førskoleteamet jobber med å legge til rette for at de minste skal få en god barndom. Det innebærer blant annet å hjelpe foreldre til å forstå både seg selv og barna sine slik at de får ro til å være gode nok foreldre for barna sine. «Gode nok» betyr ikke perfekte, men at man har et reflektert forhold til hvilke behov en selv har, og hvilke behov barna har. Vi jobber sammen for å finne og fjerne ulike hindringer som ligger i veien for gode utviklingsløp.

Ved å komme inn tidlig, styrke de ressursene som allerede er rundt barnet og samarbeide med barnehager og andre aktører, kan vi sammen skape en god barndom for de minste av Stanges innbyggere. Vi er samtidig opptatt av å jobbe forebyggende og holder kurs og undervisning for foreldre og barnehageansatte.

Foreldre:

 • Foreldreveiledningskurs
 • Foreldreveiledning
 • Individuelle samtaler med voksne
 • Familiesamtaler

Barnehager:

 • Råd og veiledning
 • Undervisning for personalet om barn og psykisk helse          
 • Foredrag på foreldremøter

 

Team barn og unge 

Stange kommune er vi opptatt av å levere robuste, stabile og lett tilgjengeglige tilbud til barn og ungdom. Derfor er alle vi som jobber med barn og unge i Stange samlet i ett team.

 • Råd og veiledning til ungdom
  Vi ønsker å få til et godt samarbeid med deg rundt det som du opplever som vanskelig i hverdagen din. Vi ønsker at du ikke går for lenge med vanskelige tanker. Det som vi møter oftest er tanker om å ikke strekke til, tanker om å ikke være bra nok, tanker om å ikke passe inn, tanker om å ikke se bra nok ut.  Mange beskriver følelser som å være sliten, trist eller redd. Også matlyst, konsentrasjonsvansker eller søvnvansker er vanlig. Det er ikke noe som vi ikke kan snakke med deg om, hvis du ønsker det selv.
   
 • Råd og veiledning til barn 
  Råd og veiledning til barn Barn skal leke, lære, le, være sammen med venner og ha det trygt i familien. Når man oppdager at barn sliter kan det være vanskelig å vite hva godt man kan gjøre for dem. Vi i Stangehjelpa er tilgjengelige for alle henvendelser knyttet til barns mentale helse.
   
 • Råd og veiledning til foreldre
  Foreldre tar kontakt med oss når de trenger verktøy for å forstå og håndtere barns følelser og atferd. Vi snakker ofte med foreldre som er slitne og føler at barnet og dem selv er i et mønster de ikke klarer komme ut av. Det er Stangehjelpa kommer frem til en felles forståelse av situasjonen.
   
 • Råd og veiledning til skoler
  Som lærer, rådgiver eller annen ansatt på skolen er du også velkommen til å ta kontakt med Stangehjelpa.