Arbeids- og aktivitetstilbudet og skoletilbudet ved ÅOA er organisert under en felles ledelse med virksomhetsleder (rektor) og avdelingsleder (AA). Vi legger stor vekt på å organisere tilbudet på en slik måte at vi utnytter det potensialet som ligger i en slik struktur både med hensyn til økonomi, organisering og god faglighet på tilbudene våre.

Skoletilbudet

Skoleavdelingen ved ÅOA bygger på et felles verdigrunnlag for skolene i Stange om at alle elever har rett til et inkluderende fellesskap som kan fremme vekst, helse, trivsel og læring.
Skolen har følgende tilbud:

  • Barne- og ungdomsgrupper: Dette er et sansemotorisk tilbud som gis en til to dager pr uke til barn i barnehager og elever i grunnskolen. Etter avtale gis tilbudet også til barn/elever fra andre kommuner. 
  • Forsterket skoleavdeling: Et tilbud til elever med store og sammensatte lærevansker etter tilråding fra PPT og avtale med foreldre/foresatte og nærskole. Elevene kan ha deler eller hele sitt skoletilbud ved skoleavdelingen. Etter avtale gis det også tilbud om SFO for disse elevene
  • Voksenopplæring: Tilbudet omfatter voksne som har rettigheter etter Opplæringslovens kapittel 4A. De som har rettigheter til spesialundervisning på grunnskolens område (§4A-2) får opplæringen på ÅOA. ÅOA samarbeider med andre kommuner om opplæring til voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter §4A-1. 
  • Videregående skoletilbud: Stange kommune (ÅOA) har en egen samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune om dette skoletilbudet. Elevene er formelt innskrevet ved Stange videregående skole, men tilbudet gis ved ÅOA. Etter avtale kan tilbudet også omfatte tilsyn for disse elevene.
  • SFO/Tilsyn: Elever ved forsterket skoleavdeling kan få tilbud om SFO etter avtale. Elever i videregående skole kan få tilbud om tilsyn etter avtale.

Arbeids- og aktivitetstilbud (AA)

AA - tilbudet er et lavterskel dagtilbud til voksne utviklingshemmede som bor i Stange. Tilbudet består av snekkerverksted, vedproduksjon, strikkeverksted, vevstue, kantine, avisproduksjon og egen butikk (elleMelle). ÅOA har også en egen sansemotorisk base (SMB). Dette er en base spesielt tilrettelagt for de som har de største utfordringene knyttet til fysiske - og kognitive funksjonsnedsettelser.  

Øvrige tilbud

  • Snoezelen-senteret: Dette er et spesialdesignet senter for å stimulere våre sanser med spesielle kombinasjoner av musikk, lyd- og lyseffekter, vibrasjoner, følbare inntrykk og lukter. I det daglige benytter både skolen og deler av AA - tilbudet dette som en del av sitt aktivitetstilbud/skole. 
  • Utleie: (all utleie følger skoleruta for Stange kommune)
  • Utleie av terapibasseng og gymsal på ettermiddag/kveld. 
  • Utleie av Snoezelen- senteret på dagtid.

ÅOA holder til i Aktivitetsbygget på ÅOA. Her er det gode og funksjonelle lokaliteter for all vår aktivitet. Lokalitetene omfatter både egen kantine, gymsal, terapibasseng og Snoezelen-senter. Vedproduksjonen holder til i eget bygg i samme nærområde.