Sanitærreglement 

Sanitærreglementet er bestemmelser kommunen gir som eier av hovednettet for vann og avløp. Reglementet er en del av avtaleforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnement som tilknyttes offentlig vann-og avløpsanlegg.  

Stange kommune har vedtatt å innføre standard abonnementsvilkår for vann og avløp fra 2010.   

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. Heftene kan bestilles ved å sende en e-post til Kommuneforlaget AS

Norm for vann og avløp (VA) 

VA-normen stiller krav til de kommunale vann- og avløpsledningene med tilhørende anlegg. 

Stange kommune har administrativt vedtatt ny VA-norm. Denne normen skal primært sikre at alle nye kommunale vann og avløpsanlegg får god funksjonalitet og lang levealder. VA-anlegg skal også utføres slik at drift og vedlikehold blir så effektivt som mulig. 

VA-normen er felles for kommunene Hamar, Løten og Stange.  
 
VA-normen har følgende temaer relatert til vann- og avløpsnettet: 

  • Prosjektdokumentasjon 
  • Utførelse av grøfter og ledninger 
  • Transportsystem - vannforsyning 
  • Transportsystem - spillvann 
  • Transportsystem - overvann 

VA-normen er bygd på en mal som NORVAR har utviklet og som er allment tilgjengelig. Den nye normen finnes ved å gå inn på følgende nettadresse: www.va-norm.no. Det er utarbeidet lokale bestemmelser der det har vært nødvendig med tilpasninger. Disse finner du også på ovennevnte nettside. For å finne normen som gjelder for Stange, må du velge kommune i menyen til venstre. 

Private vann-og avløpsanlegg

For private vann-og avløpsanlegg som er tilknyttet offentlige vann-og avløpsanlegg gjelder "Standard Abonnementsvilkår for vann og avløp". Se Sanitærreglementet på www.va-norm.no.