For å kartlegge den enkeltes situasjon, kommer ofte ergoterapeuten på hjemmebesøk for en samtale. 

  • Bidra til mestring av daglige gjøremål
  • Gi råd og veiledning om helse, funskjonsevne og utforming av bolig for å møte nødvendige behov.
  • Vurdering av mulig behov for tilrettelegging eller hjelpemidler
  • Forebygging ifht. skader, ulykker og belastningslidelser
  • Opptrening/rehabilitering etter skade eller sykdom
  • Bistå med tilrettelegging av omgivelsene
  • Universell utforming

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Stange og får innvilget tjenesten. Dette er gratis.

Aktivitetskontakten jobber med å;

være bindeledd mellom de som ønsker å delta og de som arrangerer aktiviteter.
bidra til at flest mulig kan delta på aktiviteter i sitt nærmiljø og ut fra sine interesser.
samarbeide med frivillige lag og organisasjoner, samt kommunale tjenester for å kunne tilby varierte aktiviteter til kommunens innbyggere.
bidra til at informasjon om aktuelle aktiviteter er tilgengelig og oversiktlig for alle.
bidra til å opprettholde aktiviteter på Vallset og Ottestad bo- og servicesenter slik at dette fortsatt kan være aktive og gode møteplasser.
Eller ønsker du å starte opp med en aktivitet hvor flere kan samles?

Barn og unge

Ergoterapeutene og fysioterapeutene arbeider med barn og unge med ulik funksjon i forhold til bevegelse og aktivitet. De som ofte trenger bistand fra ergoterapitjenesten og fysioterapitjenesten, er barn og unge med forsinket utvikling, og barn utsatt for skade eller akutt sykdom.

En sentral gruppe er også barn og unge med kroniske lidelser, for eksempel nevrologiske, revmatiske, eller ortopediske og muskulære problemstillinger, psykiske vansker, eller hjerte- lungeproblematikk. Mange av disse barna har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig bistand.

Tjenestetilbudet består blant annet av