Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser.

Reguleringsbestemmelsene gir konkrete føringer for hva som kan gjøres på en eiendom. De gir informasjon om hvilket formål eiendommen har, for eksempel bolig, friområde eller vei, og hvor høyt og stort du kan bygge. Hvis du planlegger å bygge på en eiendom, må du undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for den eiendommen. 

Det er to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. Områderegulering skal gi nødvendige områdeavklaringer der kommunen ser behov for dette, mens detaljregulering er en plan for gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern.

Oversikt over alle gjeldende planer og pågående planarbeid i Stange finner du på arealplaner.no 

Detaljregulering

Detaljreguleringer tar for seg mindre områder eller enkelte tomter og gir ofte mer spesifikke føringer for hva som kan bygges. 

Detaljreguleringer kan lages av kommunen eller private utbyggere og initiativtakere. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan, og man må forholde seg til overordnede planer laget av kommunen. Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.

Når kan du komme med innspill til reguleringsplanen?

En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne. Du kan komme med innspill i to runder i planarbeidet: Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn). I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Planarbeidet kunngjøres også i lokalaviser. 

Arbeidet med en reguleringsplan kan ta flere år. 

Varsel om oppstart av planarbeid

Når nye områder skal bygges ut, eller allerede bebygde områder skal omgjøres, vil det under igangsettelse av planarbeidet alltid kunngjøres og varsles om planoppstart.

Dette vil som oftest skje gjennom annonse i avis og på kommunens nettside, samt gjennom PlanDialog. Det vil også bli sendt direkte brev til berørte parter.

Offentlig ettersyn

Når vi har mottatt og vurdert et privat planforslag, skal alle få mulighet til å komme med innspill til det. Nå inneholder planforslaget detaljerte beskrivelser, kart og bestemmelser og andre utredninger, og en tekst om hvordan vi vurderer planforslaget. Fristen for å komme med uttalelser i denne runden minst seks uker. Du sender innspillet ditt til oss. Du kan også sende innspill via vår digitale plandialog på arelaplaner.no.

Vedtatte planer

Planforslaget revideres etter at planen har vært ute til offentlig ettersyn og etter at vi har har gått gjennom innkomne merknader i samarbeid med forslagsstiller.

Deretter forbereder vi planen til politisk behandling i det faste planutvalg.

Når planen er vedtatt, vil denne være å finne i kommunens planregister