Foreldre til barn med ulike funksjonsnedsettelser kan oppleve at hverdagen er krevende, med store omsorgsoppgaver og en annerledes familie og søsken- situasjon.

De fleste familier som opplever å få et barn som blir rammet av alvorlig sykdom eller skade vil ha behov for bistand til å mestre livet og hverdagen. Mange kan trenge bistand fra ulike deler av hjelpeapparatet. Å orientere seg i dette landskapet kan være krevende og man har derfor rett til informasjon og veiledning om kommunens tilbud og tjenester.

Ved behov for langvarige og koordinerte tjenester har man rett til å få tildelt en koordinator.  Koordinators oppgave er å sikre at det etableres samarbeid mellom familie og hjelpeapparat og at hjelpen er rettet inn mot det som er viktig for barnet og familien. Videre kan koordinator være barnet og familiens veiviser i hjelpeapparatet.

Helse og omsorgstjenester til barn og unge

Helse og omsorgstjenester til barn og unge skal sikre et koordinert og tilrettelagt tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Barn og unge kan ha nedsatt funksjonsevne og særlig bistandsbehov grunnet fysisk eller psykisk funksjonshemming, psykiske eller sosiale vansker. Noen har ut fra sin funksjonsnedsettelse behov for omfattende tiltak, andre har behov for tiltak på et lavere nivå. Begrepet funksjonsnedsettelse omfatter også diagnoser som ADHD, Asperger, Tourette. Tiltak og tjenester kan være rettet mot barnet selv eller rettet mot foreldre/ foresatte som har en særlig tyngende og krevende omsorgsoppgaver.
Tjenester og tiltak er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven kapittel 3.

De som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett på koordinator og individuell plan.