En skogbruksplan er et viktig verktøy for å forvalte skogen best mulig. Her er det oversikt over areal, tømmervolum, tilvekst og hogstklasse- og bonitetsfordeling. Ved å sette deg inn i planen og sette prioriteringer for skogkulturtiltak som bør utføres, se på muligheter for skogsdrift samt hvilke miljø og kulturverdier som må tas hensyn til, kan du oppnå optimal forvaltning av skogen din. Hvis du ikke har skogbruksplan, men kan tenke deg å skaffe en, ta kontakt med en sertifisert tømmerkjøper i regionen.