I Hamar, Løten og Stange er det til sammen ca. 1 million dekar skog, hvorav ca. 875 000 dekar er produktiv. Det er omkring 1000 skogeiere og 65 % av arealet eies av allmenninger.

En skogbruksplan er et viktig verktøy for å forvalte skogen best mulig. Her er det oversikt over areal, tømmervolum, tilvekst og hogstklasse- og bonitetsfordeling. Ved å sette deg inn i planen og sette prioriteringer for skogkulturtiltak som bør utføres, se på muligheter for skogsdrift samt hvilke miljø og kulturverdier som må tas hensyn til, kan du oppnå optimal forvaltning av skogen din. Hvis du ikke har skogbruksplan, men kan tenke deg å skaffe en, ta kontakt med en sertifisert tømmerkjøper i regionen.

Før du hogger tømmer for salg, må du sikre deg at du har avsetning for tømmeret. 
Dette kan du gjøre ved å henvende deg til en av de sertifiserte tømmerkjøperne i regionen. Alt tømmer som selges, må omsettes miljøsertifisert gjennom PEFC eller FSC-ordningen. Tømmerkjøperne ordner kontakt med skogsentreprenør som utfører selve hogsten og transportering av tømmer. Når du inngår hogstavtale, avklar med en gang om tømmerkjøperen skal organisere planting eller om du vil gjøre det selv. Planting må skje innen tre år etter hogst. Tenk også igjennom om entreprenøren eller du skal slette kjørespor etter hogsten.

Alle skogeiere som selger tømmer, må sette av 4-40 % av salgsverdien på en skogfondskonto. Dette gjelder ved all salg av tømmer, ved og biobrensel i en fondsordning som er knyttet til eiendommen. Skogfondet kan blant annet brukes til skogkulturtiltak, miljøtiltak, skogbruksplanlegging, vedlikehold, nybygging og oppgradering av skogsveger med mer. Det er i dag svært gunstig skattemessig å benytte skogfond.