Byggverk, mur og lignende

I henhold til veglova §29 og §30 er det ikke tillatt å sette opp byggverk, mur eller andre faste installasjoner nærmere veg enn byggegrense, uten tillatelse fra vegmyndighetene. Dette gjelder også der hvor det som skal settes opp er unntatt søknadsplikt etter plan og bygningsloven. 

I områder der hvor byggegrensen er fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplan er det grensene i disse planene som er førende for hvor nærmer veg du kan sette opp slike installasjoner, uten særskilt tillatelse fra vegmyndighetene. For områder hvor byggegrenser ikke er fastsatt i slike planer, er installasjoner innenfor 15m fra senterlinje veg/eller gang-/sykkelveg søknadspliktig i henhold til veglova. 

Når det gjelder installasjoner i bakken, som fiberkabel, strømkabel, vann-/kloakkledning og lignende kan ikke dette legges over, under, langs eller nærmere offentlig veg enn 3 meter fra vegkant, jfr. veglova §32. 

Avkjørsel

Avkjørsel fra offentlig veg kan kun bygges/ tas i bruk i henhold til det som er fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel. Dersom slik bestemmelse ikke foreligger i reguleringsplan eller kommunedelens arealplan må det innhentes tillatelse fra vegmyndigheten.  Det gis kun tillatelse til en avkjørsel per eiendom, med en maks bredde på 5,5m. Kravene i forskrift om avkjøring til offentlig veg skal følges. 

Gjerde

Gjerde skal ikke settes nærmere veg enn 3m uten særskilt tillatelse fra vegmyndigheten, jfr. veglova. Øvrige krav og plikter med tanke på gjerde følger av veglova. 

Vegmyndighet

Vegmyndighet for kommunal veg er Stange kommune, ved kommunalteknikk. For fylkesveg er det Innlandet fylkeskommune, og for riksveger er det Statens vegvesen.