Gravesøknad 

Søk om gravetillatelse

Gravesøknad kreves for at andre enn kommunen selv skal få tillatelse til å utføre arbeider på kommunal grunn/eiendom. Og for at kommunen skal ha oversikt over de tiltak og installasjoner som finnes i kommunal grunn.   

Graving eller annet arbeide i kommunale veger og i grøntarealer må ikke settes i gang før gravetillatelse er gitt av Stange kommune, kommunalteknikk.   

Alle, både privatpersoner og bedrifter, som skal utføre arbeide på eller ved kommunal veg, med tilhørende side- og grøntarealer, samt parker og friområder, skal søke om dette. 

Godkjent gravesøknad må foreligger før arbeidene kan igangsettes.   

Ved graving i og ved kommunale veger er det krav om arbeidsvarslingsplan. 

Hvordan søke?

Før du kan sende inn en gravesøknad må du finne ut hvem som eier arealet og/eller vegen det skal graves i. Dette for å sikre at søknad blir sendt til riktig instans.   

Oversikt over hvilke veger som driftes av enten fylket, kommunen eller private finnes i Vegkart. Oversikt over hvem som er grunneier til arealet som det skal graves på, dersom dette ikke er vegareal, kan man finne via Kartverkets tjeneste. 

Søknad - krav om komplette søknader

Søknadsskjema gravesøknad (PDF, 621KB)

For at gravesøknaden skal bli behandlet må den være komplett. Det må foreligge: 

 • Skisse/ kart som viser arealet som det skal graves/ utføres arbeid på. 
 • Beskrivelse av hvilket arbeid som skal utføres, og hvordan (dersom relevant) 
 • Ved alt gravearbeid skal det undersøkes om det ligger andre kabler og ledninger i grunnen før arbeidet igangsettes. 
 • Ved legging og flytting av ledning over, under eller langs kommunal veg skal det vedlegges kart som viser eksisterende kabler i grunnen. 
 • Nye kabler skal følge eksisterende trase og eksisterende krysninger. Eventuelt annet må avtales spesifikt med kommunen. 
 • Ved arbeid på eller ved veg skal det søkes om arbeidsvarsling i henhold til N301 (skiltplan og sikring av arbeidsstedet). Entreprenør skal oppgis i gravesøknaden. 
 • Ved nyanlegg for kabler, vann- og avløpsledninger skal tiltakshaver koordinere sine planer med de kabel- og ledningseiere som har tillatelse til anlegg i kommunal veggrunn 

Behandlingstid er inntil 10 dager.  Søknad om gravetillatelse og/eller arbeidsvarsling skal sendes til post@stange.kommune.no   

Når arbeidene er ferdigstilt skal egenkontrollskjema leveres på epost innen 7 dager etter ferdigstillelse. Epost merkes med «Egenkontrollskjema, saksnummer på gravesøknaden» i emnefeltet.   

Retningslinjer for graving på kommunal grunn

Retningslinjene for graving på kommunal grunn er blant annet for å stanse forringelsen av vegnettet, som skyldes graving.   

For alt arbeid som skal utføres på kommunale veger og gater gjelder bestemmelsene i Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veger, parker, friområder, og på annen kommunal grunn. 

Krav til dokumentasjon:

 • Kabelgrøfter og dybde skal dokumenteres via bilder (med tommestokk), med tid og stedsangivelse (HP, SD, profil) for hver 10m. Oversendes kommunen etter endt arbeid, sammen med innmålingsdata. 
 • Innmålingsdata av faktisk trase og dybde. Måles på åpen grøft. 
 • Plassering av trekkerør 
 • Asfaltkvittering 
 • Massedokumentasjon 
 • Egenerklæringsskjema – mottas senest 2 uker etter midlertidig ferdigstillelse, og senest 2 uker etter ferdigstillelse.