Bolighus i vinterlandskap - Adobe Stock fotoEiendomsskatten blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Da vedtas også størrelsen på eventuelt bunnfradrag, skattesats og hvilke eiendommer som gis fritak iht eiendomsskatteloven §7.

Stange kommune benytter Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten.  Dette finner du på skattemeldingen din. Skatteetatens grunnlag blir justert hvert år i samsvar med prisveksten for øvrig.

Se større kart

Spørsmål og svar om eiendomsskatt

Regnestykket kan virke litt komplisert, men vi skal forklare gjennom et eksempel. Vi starter med markedsverdien til huset (som vi får fra Skatteetaten) og multipliserer denne med 0,7 (noe som gir en 30% reduksjon).

Kommunestyret vedtar hvert år hvor mye av dette skattegrunnlaget som du må betale i eiendomsskatt. )  For 2024 er det vedtatt en promillesats på 2,7 for eiendommer som er bebygget med bolig eller fritidsbolig mens for alle andre eiendommer er promillesatsen 5,9.

Eksempel på utregning: 
Vi tar her utgangspunkt i en bolig der markedsverdiene er 3 millioner kroner.

3 millioner x 0,7 gir kroner 2.100 000 
2,7 promille av dette beløpet gir en eiendomsskatt på  5670 kroner i året.

Merk: Har du bolig eller fritidseiendom uten formuesgrunnlag eller annen eiendom er det kommunens egne eiendomsskattetakster som legges til grunn for eiendomsskatten

Du kan logge inn med sikker ID på Min Side for blant annet å se informasjon knyttet til din eiendom og dine fakturaer fra kommunen. (Fakturaen er tilgjengelig for den som mottar denne – vanligvis en person i hver husstand.) 

Offentlig skatteliste som viser eiendomsskatt for alle eiendommer i Stange, vil i tillegg ligge ute digitalt på kommunens nettsider og finnes i papirformat i på Servicesenteret i rådhuset og på Vikasenteret i Ottestad i perioden fra 1. mars og i 4 uker framover.

Skatteetatens markedsverdier bygger på eiers opplysninger om boligens areal (primærrom), opprinnelig byggeår, og boligtype (enebolig, leilighet eller småhus). Disse opplysningene finnes i Skattemeldingen din.

Mener du at opplysningene hos Skatteetaten likevel er feil,  eller at formuesverdien for boligen i skattemeldingen din er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn endringsmelding til Skatteetaten. De endringene du eventuelt gjør, kan være gjenstand for kontroll hos skattemyndighetene. Du vil i så fall få eget varsel om dette.

Merk: Klage på takster basert på kommunal taksering - sendes skriftlig innen 13. april til Stange kommune v/eiendomsskattekontoret, postboks 214, 2336 Stange eller post@stange.kommune.no

Det gjelder en utvidet klagefrist det første året eiendomsskatten skrives ut basert på formuesgrunnlaget. Klagefristen er seks uker fra skatteseddelen blir mottatt fra kommunen. Eventuell klage sendes Skatteetaten. Er arealer eller byggeår feil kan du endre disse ved å logge deg inn på Skatteetatens hjemmeside

  • klikk deretter på åpne skattemeldingen - mine skattedokumenter - skattemeldingen 2021
  • under "bolig og eiendeler" finner du opplysninger for din bolig samt mulighet for å endre disse opplysningene
  • husk på at du også må endre opplysningene for 2022

Dersom du mener at formuesgrunnlaget/formuesverdien er feil må du gå inn på denne siden. Dersom det er flere eiere er det viktig at alle eiere gjør samme endring.

Selv om du klager på eiendomsskattetaksten eller oppdager feil i grunnlaget, må du betale fakturaen for kommunale avgifter, såfremt det ikke er inngått annen avtale med Stange kommune. (Eiendomsskattelovens § 25)

Hvis det viser seg at klagen tas til følge, og det er betalt for mye eller for lite.