Rådgiverne i Team PPT utøver primært sitt arbeid i henhold til barnehageloven og opplæringsloven. Overordnet vil teamet bistå barnehager og skoler i kompetanse- og organisasjonsutvikling (systemarbeid) og drive sakkyndighetsarbeid der loven krever det. PP-rådgiverne bistår også innsatsteamene i avdelingen ved behov. 

Målgruppa til Team PPT er barn og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. 

PPT-teamet er en nyetablert tjeneste i Stange, og vil en periode ha noe redusert kapasitet, da ikke alle stillinger er besatt. Dette medfører at vi dessverre har noe ventetid når det gjelder kartlegging og sakkyndige vurderinger. 

Avdelingen vil bestå av tre team:

Endringsprosessene vil i en tid påvirke vår kapasitet, både med arbeid rundt organisering og færre stillinger i teamet fram til 1. januar 2024.  Dette medfører at vi dessverre har noe ventetid, og vil for en periode ikke kunne gi hjelp til alle som tar kontakt med oss. Ikke nøl med å ta kontakt dersom noe haster.

Vi oppfordrer til å ta kontakt ved behov, men at vår reduserte kapasitet vil prege tilbudet og hjelpen vi kan gi fra sommeren 2023 og frem til januar 2024.

Logopedtjenesten

Logopedene i Stange er organisert som den del av Team PPT. Logopedtjenesten er en ambulerende tjeneste og gir tilbud om logopedhjelp til barn i førskolealder og elever i grunnskolen. Logopedhjelpen gis på logopedkontorer på Energibygget, eller ute på den enkelte skole og barnehage i Stange.

Ta kontakt med avdelingsleder ved spørsmål eller henvendelser.