Rådgiverne i Team PPT utøver primært sitt arbeid i henhold til barnehageloven og opplæringsloven. Overordnet vil teamet bistå barnehager og skoler i kompetanse- og organisasjonsutvikling (systemarbeid) og drive sakkyndighetsarbeid der loven krever det. 

Målgruppa til Team PPT er barn og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. 

PPT-teamet er en nyetablert tjeneste i Stange, og vil en periode ha noe redusert kapasitet, da ikke alle stillinger er besatt. Dette medfører at vi dessverre har noe ventetid når det gjelder kartlegging og sakkyndige vurderinger. 

Kontakt Avdelingsleder Øivind Grande (92402180) ved spørsmål eller henvendelser.

Logopedtjenesten

Logopedene i Stange er organisert som den del av Team PPT. Logopedtjenesten er en ambulerende tjeneste og gir tilbud om logopedhjelp til barn i førskolealder og elever i grunnskolen. Logopedhjelpen gis på logopedkontorer, eller ute på den enkelte skole og barnehage i Stange.

For private skoler og barnehager er det utarbeidet digitale skjemaer for innsending av henvisning til logoped og PP-tjeneste.