Tilskudd til aktivitet og drift (kulturmidler)

Hvem kan søke?

Lag og foreninger som har organisasjonsnummer. Se informasjon om hvert enkelt tilskudd under. 

Hvordan kan jeg søke?

Samtlige søkere må fylle ut følgende informasjon:

 • Organisasjonsopplysninger: organisasjonens navn, organisasjonsnummer, lagets kontonummer, e-post adresse til organisasjon og kontaktperson, organisasjonens webadresse.
 • Opplysninger om leder: navn, e-post, telefon.
 • Opplysninger om medlemmer: antall medlemmer under 19 år som er bosatt i Stange kommune, antall medlemmer fra 19 år og oppover som er bosatt i Stange kommune, antall medlemmer som ikke er bosatt i Stange kommune, totalt antall medlemmer.

Når må jeg søke?

Søknadsfristen er 1. mai 

 • Aktivitetsstøtte allmennkultur

Hvem kan søke? 
Lag/foreninger som driver kulturaktivitet rettet mot barn og unge. Som eksempler nevnes kor, korps, 4H og speider. Det er egne ordninger for idretten som derfor ikke inngår her.  

Om ordningen
Tilskudd fordeles på bakgrunn av revisorgodkjent regnskap og i forhold til antall medlemmer under 19 år som er bosatt i Stange kommune. 

Vedlegg/dokumentasjon
Årsmelding og regnskap for siste år. 

 • Investeringstilskudd allmennkultur

Hvem kan søke?
Lag/foreninger som driver kulturaktivitet rettet mot barn og unge. Som eksempel nevnes kor, korps, 4H og speider. Det er egne ordninger for idrettslag og fritidsklubber som derfor ikke inngår her. 

Om ordningen
Det kan søkes om investeringsstøtte til anskaffelse av utstyr som har en viss varighet og kostnad. Det kan gis investeringstilskudd på inntil 1/3 av anskaffelsens kostnad. 

Ordningen gjelder ikke forbruksmateriell og annet materiell som er å betrakte som en ordinær driftskostnad for foreningen. Som eksempel kan korps søke om tilskudd til kjøp og reparasjon av instrumenter, men ikke til noter som regnes som en driftskostnad og derfor er ivaretatt gjennom ordningen aktivitetsstøtte allmennkultur. 

Vedlegg/dokumentasjon
Regnskap for siste år. Budsjett som viser investeringen. 

 • Aktivitetsstøtte idrett

Hvem kan søke?
Idrettslag/-foreninger. 

Om ordningen
Tilskudd fordeles etter antall medlemmer i idrettslagenes undergrupper som er under 19 år, og som er oppgitt i idrettsregistreringen til Norges idrettsforbund. Ordningen innbefatter skytterlagene. Tilskudd utbetales til hovedlagets konto innen 15. juli. 

Vedlegg/dokumentasjon
Det kreves ingen vedlegg eller dokumentasjon til denne ordningen som støtter seg til idrettsregistreringen til Norges idrettsforbund. 

 • Driftstilskudd idrettsanlegg

Hvem kan søke?
Lag/foreninger og organisasjoner som selv eier og drifter idrettsanlegg i Stange kommune. 

Om ordningen
Tilskudd fordeles på bakgrunn av en gjennomgang av lagenes regnskap og de kostnadene som kan knyttes til drift og løpende vedlikehold av anlegget. 

Det skal i søknaden hakes av for hvilken type anlegg det søkes driftstilskudd til. Dette kan være klubbhus, skøytebane, skytteranlegg, lysløype/skiløype, friidrettsanlegg, hoppbakke fotball/baneanlegg eller annet. 

Vedlegg/dokumentasjon
Årsmelding og regnskap fra siste år.  

 • Tilskudd til idrettsskoler

Hvem kan søke?
Lag og foreninger som organiserer idrettsskole. En idrettsskole innebærer at det gis tilbud om flere idretter og aktivitet i flere ulike miljøer med fokus på trygghet og mestring for barn og unge. 

Om ordningen
Tilskudd fordeles likt mellom idrettsskolene i Stange kommune. 

Vedlegg/dokumentasjon
Det kreves ingen vedlegg eller dokumentasjon til denne ordningen. 

 • Folkehelsemidler lavterskel idrett/friluftsliv

Hvem kan søke?
Idrettslag, friluftslivsorganisasjoner, velforeninger og andre som tilrettelegger for fysisk aktivitet for alle med fokus på lett tilgjengelighet. Som eksempler nevnes skiløypekjøring, islegging av skøyteflater, tilrettelegging badeplasser og oppgradering av lekeplasser. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres framfor eldre. 

Om ordningen
Det skal i søknaden fylles ut en beskrivelse av tiltaket. Budsjetterte utgifter og inntekter, eventuelle tilskudd fra andre, egenkapital og ønsket tilskudd fra Stange kommune skal oppgis. Det kan gis folkehelsemidler på inntil 50 % av totalkostnaden. 

Vedlegg/dokumentasjon
En beskrivelse av tiltaket slik det fremgår under kriterier for tilskudd. 

 • Tilskudd til turstier

Hvem kan søke?
Turstilag kan søke tilskudd til opparbeiding og oppgradering av turstier. 

Om ordningen
Tilskudd utbetales til lagets konto innen 15. juli søknadsåret. 

Vedlegg/dokumentasjon
Årsmelding og regnskap fra siste år.

 • Driftstilskudd til større forsamlingslokaler/kulturhus

Hvem kan søke?
Ilseng samfunnshus SA, Herredsvang samfunnshus SA, Folkets hus Åsbygda og Vallset samfunnshus.

Om ordningen
Tilskudd fordeles likt mellom nevnte forsamlingslokaler/kulturhus, og utbetales til konto innen 15. juli søknadsåret. 

Vedlegg/dokumentasjon
Årsmelding og regnskap fra siste år. 

 • Tilskudd til lagsdrevne fritidsklubber

mer informasjon kommer.

 • Kulturtiltak mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hvem kan søke?
Lag/foreninger som driver kulturaktivitet for funksjonshemmede som er bosatt i Stange kommune. 

Om ordningen
Søknader fremlegges for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne som gir en uttalelse i saken. Tilskudd utbetales til lagets konto. 

Vedlegg/dokumentasjon
Årsmelding fra siste år. 

For å søke om tilskudd til aktivitet og drift (kulturmidler) skal dette digitale skjemaet benyttes. For å søke må det fylles inn organisasjonsnummer.

Tilskudd til kulturarrangementer og kulturprosjekter

Om ordningen

Gjennom økonomisk støtte skal Stange kommune stimulere til kvalitet, nyskaping, tilgjengelighet og bredde i kommunens kunst- og kulturliv. For arrangement gis det fortrinnsvis støtte til tiltak som er åpne for publikum eller rettet mot barn og unge, og som foregår i Stange kommune. Ordningen inkluderer idrettsarrangement med NM-/EM-/VM-status eller tilsvarende.

Årets pott er disponert. Det gis derfor ikke støtte til flere tiltak i 2023. 

Hvem kan søke?

Denne ordningen er rettet mot profesjonelle aktører så vel som det frivillige kulturlivet, og omfatter tiltak av mer ekstraordinær karakter som har kunst- og kulturaktivitet som sitt hovedformål.

Når må jeg søke?

Det er ingen fast søknadsfrist til ordningen, og søknader behandles forløpende gjennom året. Det må påregnes inntil fire ukers saksbehandlingstid, og vi ber derfor om at dere søker i god tid før arrangementet eller tiltaket skal gjennomføres.

Hvordan kan jeg søke?

Vi ber om at du bruker kommunens Søknadsskjema for kulturmidler uten fast søknadsfrist, da dette skjemaet etterspør den informasjonen som vi trenger for å kunne saksbehandle din søknad. 

Søknad om tilskudd (PDF, 566KB)

Retningslinjer for tilskudd til kulturarrangementer og –prosjekter 
Vedtatt i Formannskapets sak 23/20 av 11. mars 2020.

Stange kommune ønsker å bidra til gode kulturopplevelser, kulturaktivitet og felles møteplasser for kommunens innbyggere. Gjennom økonomisk støtte skal Stange kommune stimulere til kvalitet, nyskaping, tilgjengelighet og bredde i kommunens kunst- og kulturliv.

Stange kommune v/kultur og fritid har fra kommunestyret delegert myndighet til å bevilge tilskudd til kulturformål innenfor vedtatte budsjettrammer. Følgende retningslinjene gjelder generelle midler uten fast søknadsfrist. Kulturbegrepet inkluderer idrett. 
 
Kommunal støtte gis i form av tilskudd og underskuddsgaranti. Det opplyses om at ingen har krav på støtte selv om man formelt oppfyller kravene. Kultur og fritid prioriterer på fritt grunnlag hvilke formål som støttes, og hvilken form en eventuell støtte skal ha.

2.1 .Tilskuddsordningen gjelder for:
Kulturaktører som driver kulturarbeid i Stange kommune, som har tilhørighet til kommunen i form av virke og/eller bosted, eller som på andre måter styrker, utfyller og synliggjør kommunens kulturtilbud. Tilskudd gis til arrangementer/tiltak utenom ordinær drift.

2.2. Tilskuddsordningen gjelder ikke for:
 • Formål som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser.
 • Rene kommersielle tiltak og aktører.
 • Humanitære og sykdomsrelaterte organisasjoner.
 • Politiske partier, bedriftslag, losjer og annen virksomhet som ikke er åpen for alle.
 • Livssynsorganisasjoners virksomhet som er ment dekket ved andre offentlige
 • tilskuddsordninger.
 • Offentlige fester, basarer, messer, bingo etc. som anses som inntektsbringende arrangementer.
 • Sentrumsdager, julegrantenninger etc. som normalt støttes av lokalt næringsliv.
 • Andre kommunale virksomheter.
 • Tiltak som anses som ordinær drift.
 • Kostnader til reise, overnatting og bevertning.
 • Deltakelse på stevner, leirer, konkurranser etc. utenfor kommunen som anses som ren egenutvikling.
 • Personlig utstyr.
 • Sponsorstøtte. 

3.1. Generelle kriterier for tilskudd
 • Lag og foreninger skal ha demokratisk oppbygging og styringsform, med åpne muligheter for medlemskap og et valgt styre. Søknad skal komme fra styret eller medlemmer i styret.
 • Alle søkere skal oppgi organisasjonsnummer. Enkeltpersoner og kontaktpersoner for grupper uten organisasjonsnummer skal oppgi personnummer.
 • Søker skal ha konto registrert på organisasjonen eller prosjektet.
 • Søker plikter å gi korrekt informasjon i søknaden. Kommunen skal orienteres dersom tiltaket avlyses eller endres på en måte som kan ha betydning for tildelingen.
 • Dersom det i tilsagn opplyses om krav til rapportering så skal frister overholdes.
 • Tilskuddet skal ikke fullfinansiere tiltaket.
 • Åpne arrangementer skal registreres i kommunens kulturkalender.
 • Ved markedsføring er det ønskelig at det fremgår at tiltaket er støttet av Stange kommune.
 • Søknader som oppfyller en eller flere av disse faktorene prioriteres:
 • Tiltak som retter seg mot fellesskapet/større målgrupper
 • Tiltak som retter seg mot barn og unge
 • Tiltak som skaper bolyst, trivsel og positiv omdømmebygging
 • Tiltak som støtter opp under kommunale mål, verdier og satsingsområder
3.2. Mulige unntak
 • Det kan vurderes enklere kriterier for prosjekter ledet av ungdom.
 • Det kan gis tilskudd eller underskuddsgaranti til kommersielle tiltak/aktører dersom tiltaket anses som viktig for kommunens kulturtilbud og/eller innbyggere, tiltaket har særlig kulturhistorisk verdi og/eller bidrar til å øke kunnskap omkring Stanges kunst- og kulturhistorie, tiltaket er spesielt kostnadskrevende/har høy økonomisk risiko eller er i en oppstartsfase.
 • Det kan gis tilskudd til deltakelse på stevner, leirer, konkurranser etc. for egenutvikling dersom vedkommende har gjennomgått et kvalifisert opptak eller hvis aktuell ferdighet anses å ha positive effekter for et større fellesskap. 

 • Søker skal benytte kommunens søknadsskjema: https://www.stange.kommune.no/category3437.html (link nederst på siden).
 • Søknad om tilskudd skal sendes i god tid før tiltaket finner sted.
 • Søknaden skal inneholde budsjett og søknadssum.
 • Søknaden skal inneholde organisasjonsnummer (evt. personnummer jf. pkt. 3.1.) og kontonummer for utbetaling av tilskudd.
 • Søknad sendes på e-post til post@stange.kommune.no eller pr. post til Stange kommune, Postmottak, Postboks 214, 2336 Stange. 

 • Saksbehandlingstid er normalt en måned etter at komplett søknad er mottatt. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre. Søknader som behandles politisk har lengre behandlingstid iht. politisk møtekalender.
 • Normal tilskuddsstørrelse er inntil kr. 5.000,- for enkeltstående tiltak/arrangementer, og inntil kr. 10.000,- for større og mer komplekse tiltak/arrangementer. For arrangementer med billettinntekter gis det fortrinnsvis underskuddsgaranti etter samme prinsipp. Det opplyses om at alle søknader vurderes på individuelt grunnlag, og med utgangspunkt i vedlagte budsjettopplysninger og gjeldende retningslinjer.
 • Tilskudd utbetales normalt umiddelbart etter at vedtak er fattet. Underskuddsgaranti utbetales etterskuddsvis og på bakgrunn av oversendt regnskap.
 • For prosjekter med særlig verdi for kommunens profilering og omdømmebygging kan det bevilges høyere beløp. I disse prosjektene vil Stange kommune være en aktiv samarbeidspart for gjennomføring og synliggjøring av prosjektet. En forutsetning for samarbeid er bruk av kommunens profil for markedsføring av arrangementet. For slike samarbeid gjøres særskilte avtaler om arbeidsfordeling og/eller utbetaling av tilskudd.
 • Alle søknader inkludert vedlegg er offentlige, og innsyn vil bli gitt på forespørsel.
 • Opplysninger gitt i søknaden kan bli utsatt for kontroll og søker må på forespørsel gi innsyn i søkers regnskap. Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig mottatt støtte og miste retten til fremtidig støtte.

Spillemidler

Du kan søke om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet eller kulturarenaer. Spillemidler er overskuddet fra spillene som administreres og drives av Norsk Tipping. Overskuddet fordeles til ulike allmennyttige formål.

Veiledning og bestemmelser

Her finner du gode veiledninger til hvordan man søker spillemidler til;

Vilkår og krav for å søke

Idrettslag, skytterlag, turstiforening og eventuelt andre godkjente søkere til spillemidler, må ta kontakt med kommunen innen 1. september. Send en e-post til Stange kommune post@stange.kommune.no

Vi kontakter deg for videre veiledning slik at søknaden er mest mulig komplett før den skal leveres innen 1. oktober. I tilfeller der søknaden er godkjent, men hvor søker ikke har fått tildelt midlene, må søknaden fornyes innen 1. oktober årlig frem til tildeling.

For å kunne søke om spillemidler, må anlegget være med i «Kommunedelplan for kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv». Stange Idrettsråd har en viktig rolle i arbeidet med prioritering av spillemiddelsøknader.

Det er krav til at det legges ved en behovsvurdering til søknaden. Se vedlegg 7 på s. 102 i bestemmelsene om tilskudd for anlegg til idrett og fysisk aktivitet - 2023.

Send inn søknad

Alle søknader, inkludert gjentatte og fornyede søknader, leveres digitalt via anleggsregisteret.no. Søknadsfrist er 1. oktober. 

Hvis du ikke fikk tildeling i fjor, husk at du må fornye søknaden!

Kontaktinformasjon

Rådgiver for idrett og friluftsliv, og folkehelsekoordinator:

MVA-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Det er mulig å søke om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Ordningen er søknadsbasert, og kompensasjon gis innenfor den rammen Stortinget bevilger for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader. 
Årlig søknadsfrist er 1. desember.

 • Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til idrettsanlegg, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak.
 • Det må foreligge en godkjent spillemiddelsøknad. Det kan søkes om kompensasjon knyttet til de anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene.
 • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor.

Momskompensasjon til idrettsanlegg