Systemkoordinator skal bistå brukere og pårørende som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Systemkoordinator skal gi informasjon om et sammensatt tjenesteapparat og ledsage brukere videre. 

IP er et verktøy som skal sikre kommunikasjon og samarbeid mellom den som eier planen og de som bidrar med tjenester og tiltak. Hensikten med IP er å sikre at planeiers mål og ønsker settes i fokus og er retningsgivende for de tiltakene som iverksettes. «Hva er viktig for deg» skal ligge til grunn for dette arbeidet. Ansvarsgruppe er en mye brukt arbeidsform. 

Å ha utarbeidet en IP betyr ikke at man har større rettigheter til tjenester, det er en måte å samordne de tjenestene man har, eventuelt å finne fram til tjenester man kan søke. 

  • Mottak for henvendelser vedrørende koordinator, individuell plan eller ansvarsgruppe 
  • Råd og veiledning om koordinerte tjenester 
  • Informasjon om ulike tjenester i Stange kommune 
  • Kartlegge behov for koordinerte tjenester 
  • Koordinere tjenestetilbud 
  • Saksbehandling