Kjelleroversvømmelser kan oppstå ved en tiltetning i avløpssystemet. Dette kan medføre at kloakkvann slår opp i sluk i kjeller.

Kjelleroversvømmelser kan skyldes kraftige regnskyll eller ekstrem snøsmelting som overbelaster overvannsledningene. Vannet kan trenge inn i kjeller via sluk i gulvet eller gjennom veggen via drensrøret.

Feilen kan ligge i den private stikkledningen eller i kommunens avløpsledning.
Tiltetning i avløpet skyldes ofte at man har tømt uvedkommende gjenstander i WC. 

 Det skal ikke kastes bleier, bind, filler og annet avfall
 i toalettet.

Hvem kontakter jeg?

  • Ved kjelleroversvømmelse kontakt utførerenheten.  
  • Ved akutte hendelser utenom kontortid kan du ringe vakttelefonen.
  • Ta kontakt med ditt eget forsikringsselskap.

Kommunen vil gjøre undersøkelser for å finne årsaken til oversvømmelsen og lokalisere feilen. Er feilen på den private stikkledningen må du ta kontakt med et rørleggerfirma.