Politisk organisering

politisk-organisering-stange-kommune

Folkevalgte organer og sammensetning

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

Kontrollutvalget i Stange

Møtekalender 

Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha eldreråd, dette kravet følger av kommuneloven § 5-12.

Eldrerådet i Stange

Møtekalender

Eldreråd er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre i kommunen og fylkeskommunen.

Alle saker som gjelder eldre skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Oppgaven til medlemmene er å ivareta interessene til eldre i kommunen eller fylket, og bidra til at elders syn kommer frem.

Eldrerådet kan behandle saker innen ulike områder, for eksempel:

 • Årsbudsjett og økonomiplaner
 • Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, byutvikling, nærmiljøutvikling
 • Transport og tilgjengelighet
 • Boligutbygging og reguleringssaker
 • Helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak
 • Kultur, idrett og friluftsliv
 • Frivillighetspolitikk
 • Tilsynssaker
 • Digitalisering
 • Medvirkning og eldre som ressurs
 • Årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre
 • Andre aktuelle saker

Veileder for eldreråd

Henvendelser til eldrerådet kan rettes til sekretær Camilla Amble Sæther

Loven pålegger kommunene å ha et råd eller en representasjonsordning for personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet i Stange

Møtekalender

Formålet med rådet

Personer med funksjonsnedsettelse skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er viktige for disse. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår behov og interesser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal konsentrere seg om større og overgripende saker, ikke saker som angår enkeltpersoner. 

Saker rådet jobber med

 • Tiltak med mennesker med nedsatt funksjonsevne som spesiell målgruppe
 • Allmenne tiltak og tjenester som også berører mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder
 • Saker av prinsipiell interesse der rådet uttaler seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen
 • Uttalelser i saker som kommunale organer legger frem for rådet
 • Informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, allmennheten osv.
 • Bedring av samarbeid og samordning i saker av interesse for mennesker med nedsatt funksjonsevne innen kommunen.
   

Bufdirs veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse

Henvendelser til eldrerådet kan rettes til sekretær Camilla Amble Sæther

Barn og unges kommunestyre (BUK) er et kommunalt organ som er innført i flere norske kommuner. Formålet med BUK er å lære opp unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter, men det er også viktig for kommunene å få barn og unges innspill på saker som angår dem. 

 • BUK er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte utvalg i Stange.
 • BUK kan uttale seg på vegne av barn og ungdom i kommunen. 
 • BUK skal være fast høringsinstans i saker som gjelder barn og ungdom i kommunen. 

Omstilling/skolestruktur, klima- og energiplan og utbygging av Åkersvika er eksempler på saker der BUK har medvirket. 

BUK i Stange består av et barneråd og et ungdomsråd:

 • Barnerådet består av representanter fra alle barneskolene i kommunen, totalt 18 representanter fra ni barneskoler. Barnerådet har to møter i året. 
 • Ungdomsrådet består av representanter fra ungdomsskoler og videregående skoler. Ungdomsrådet har ca. åtte møter i året.

Det er samarbeid mellom BUK og elevråd på skolene. To ganger årlig samles hele BUK, det vil si både barnerådet og ungdomsrådet. 

BUK har egne vedtekter som for tiden er under revidering. BUK har egen sekretær i 30 % stilling i virksomhet for Kultur. 

Henvendelser kan rettes til sekretær Else Bjørke.

Kommunestyret velger medlemmer og representanter til en rekke andre styrer, råd og utvalg.