Stange kommune har ansvar for brøyting, snørydding og strøing av ca. 210 km kommunale veger, hvorav ca. 35 km er gang og sykkelveger. I tillegg har kommunen ansvar for brøyting, snørydding og strøing på offentlige plasser, skolen, aldershjem og kommunale institusjoner.  

Vinterperioden regnes som hovedregel mellom 1.oktober til 30.april og da skal alt av mannskap og utstyr være klart til vintersesongen. Dersom behovet for vinterdrift kommer utenfor disse periodene kan det ta noe lengre tid før vi er på plass.  

Standarden på vinterdriften skal ivareta trafikksikkerhet og framkommelighet for normalt vinterutrustede biler, og ivareta ferdsel på kommunens gang-/sykkelveger og fortau.  

Hva prioriteres først?

Gangveger og fortau som leder til barnehager, skoler, samt bo- og servicesenter blir prioritert først ved snøfall.

Av veger prioriteres de som har bussruter, og der hvor man må brøyte vegen for å komme frem til gang-/sykkelveger og fortau.

Når brøyter vi?

Det stilles krav til brøyting av kram snø mellom 6cm og 8cm. Ved puddersnø skal det først brøytes mellom 8cm og 10cm. For kjørebane er kravene til brøyting av kram snø mellom 8cm og 10cm. For puddersnø er kravene mellom 10cm og 12cm.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å brøyte alle veier samtidig. Det tar flere timer å brøyte gjennom en rode. Veier som ligger på slutten av roden kan derfor oppleve at det er mer snø enn 10-12 cm før veien blir brøytet.

Hvem brøyter hos meg?

Brøytemannskapene jobber innenfor fastlagte geografisk områder (roder). Hvis nabogata brøytes en stund før din gate, kan årsaken være at nabogata ligger i en annen rode enn din. 

  • Deler av Stange sentrum og Ottestad, samt Ilseng, Åsbygda, Romedal, Vallset, Tangen, Espa og Strandlykkja, er satt ut på anbud som egne brøyteroder og ivaretas gjennom kontrakter med private entreprenører
  • Kommunens eget personell dekker 7 brøyteroder i henholdsvis Bekkelaget, Stange og bygdeveger utenfor regulerte områder.

Der hvor gang-og sykkelveg ligger nær kjøreveg, skal brøytingen koordineres med den som har ansvar for brøyting av kjøreveg, og legge opp arbeidet slik at en mest mulig unngår at anlegg for gående og syklende sperres av snø fra kjørebanen.

Vegbanen ryddes i full bredde. Utbrøyting og rydding av møteplaser og busslommer skal så vidt mulig skje parallelt med brøyting av selve vegbanen. Veger uten fortau og uten separate gang-og sykkelveger skal brøyting og rydding av vegskulder og vegkanter skje parallelt med brøyting av kjørebanen.

Du kan hjelpe oss slik at brøytebilen kommer frem

Som huseier og bilist har du et ansvar for å hjelpe til slik at det er framkommelig på offentlig vei. Hjelp brøytebilen frem:

  • Ikke sett bilen slik at den hindrer brøytebilen – og husk at brøytebilen er bred og trenger god plass.
  • Du skal ikke legge snø på offentlig vei eller fortau.
  • Du må fjerne busker og trær på din eiendom hvis de henger ut i kjørebanen eller fortauet.
  • Ikke plasser søppeldunker i eller tett inntil kjørebane, fortau eller gang-/sykkelveg. 

Strøing

Kommunen har dessverre ikke kapasitet til å strø overalt hver gang det er glatt. Ta gjerne grus fra kommunens kasser og depoter og strø glatte partier på fortau og veier i nærområdet.