Stange kommune har ansvar for brøyting, snørydding og strøing av ca. 210 km kommunale veger, hvorav ca. 35 km er gang og sykkelveger. I tillegg har kommunen ansvar for brøyting, snørydding og strøing på offentlige plasser, skolen, aldershjem og kommunale institusjoner.  

Vinterperioden regnes som hovedregel mellom 1.oktober til 30.april og da skal alt av mannskap og utstyr være klart til vintersesongen. Dersom behovet for vinterdrift kommer utenfor disse periodene kan det ta noe lengre tid før vi er på plass.  

Standarden på vinterdriften skal ivareta trafikksikkerhet og framkommelighet for normalt vinterutrustede biler, og ivareta ferdsel på kommunens gang-/sykkelveger og fortau.  

Hva prioriteres først?

Gangveger og fortau som leder til barnehager, skoler, samt bo- og servicesenter blir prioritert først ved snøfall.

Av veger prioriteres de som har bussruter, og der hvor man må brøyte vegen for å komme frem til gang-/sykkelveger og fortau.

Når brøyter vi?

Det stilles krav til brøyting av kram snø mellom 6cm og 8cm. Ved puddersnø skal det først brøytes mellom 8cm og 10cm. For kjørebane er kravene til brøyting av kram snø mellom 8cm og 10cm. For puddersnø er kravene mellom 10cm og 12cm.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å brøyte alle veier samtidig. Det tar flere timer å brøyte gjennom en rode. Veier som ligger på slutten av roden kan derfor oppleve at det er mer snø enn 10-12 cm før veien blir brøytet.

Hvem brøyter hos meg?

Brøytemannskapene jobber innenfor fastlagte geografisk områder (roder). Hvis nabogata brøytes en stund før din gate, kan årsaken være at nabogata ligger i en annen rode enn din. 

  • Deler av Stange sentrum og Ottestad, samt Ilseng, Åsbygda, Romedal, Vallset, Tangen, Espa og Strandlykkja, er satt ut på anbud som egne brøyteroder og ivaretas gjennom kontrakter med private entreprenører
  • Kommunens eget personell dekker 7 brøyteroder i henholdsvis Bekkelaget, Stange og bygdeveger utenfor regulerte områder.

Der hvor gang-og sykkelveg ligger nær kjøreveg, skal brøytingen koordineres med den som har ansvar for brøyting av kjøreveg, og legge opp arbeidet slik at en mest mulig unngår at anlegg for gående og syklende sperres av snø fra kjørebanen.

Vegbanen ryddes i full bredde. Utbrøyting og rydding av møteplaser og busslommer skal så vidt mulig skje parallelt med brøyting av selve vegbanen. Veger uten fortau og uten separate gang-og sykkelveger skal brøyting og rydding av vegskulder og vegkanter skje parallelt med brøyting av kjørebanen.

Du kan hjelpe oss slik at brøytebilen kommer frem

Som huseier og bilist har du et ansvar for å hjelpe til slik at det er framkommelig på offentlig vei. Hjelp brøytebilen frem:

  • Ikke sett bilen slik at den hindrer brøytebilen – og husk at brøytebilen er bred og trenger god plass.
  • Du skal ikke legge snø på offentlig vei eller fortau.
  • Du må fjerne busker og trær på din eiendom hvis de henger ut i kjørebanen eller fortauet.
  • Ikke plasser søppeldunker i eller tett inntil kjørebane, fortau eller gang-/sykkelveg. 

Snø i innkjøringen etter brøytebilen?

Stange kommune har forståelse for at det oppleves frustrerende for den som får innkjørselen full av snø etter at brøytebilen har vært der. 
Dette er imidlertid noe av ulempene ved å være nabo til offentlig veg.

Ved brøyting på offentlige veger er hensynet til farbare veger og fortau større enn hensynet til naboens hage/innkjøring. Det er altså lov for kommunale brøytebiler å sende snø inn på naboeiendommer. Dette gjelder også grus, som følge av strøing av offentlig veg. Ettersom det er viktig for samfunnet at offentlige veger er kjørbare om vinteren, er ikke den ulempen du som nabo til en offentlig veg påføres i strid med naboloven. 

Ulempen med snø i innkjøringen, som følge av brøytebilen, er ofte et nødvendig onde for å sikre kjørbare offentlige veger om vinteren. Stange kommune etterstreber å unngå dette i størst mulig grad, men noen vil dessverre få innkjøringer fylt med snø. Dette må du som nabo til offentlig veg dessverre sørge for å fjerne selv. 

Tilbakeføring eller plassering av snø i offentlig veg? 

Det er ikke tillatt å flytte snø tilbake i offentlig veg, eller legge snø i offentlig veg. Dette er et brudd på veglovens § 57, 2.ledd, nr. 3. Dersom dette likevel gjøres kan kommunen fjerne snøen som er lagt på, eller tilbakeført til offentlig veg, for ansvarliges bekostning, jfr. veglova §58, 1.ledd. 

Strøing

Kommunen har dessverre ikke kapasitet til å strø overalt samtidig, hver gang det er glatt. Vi jobber imidlertid med å strø over så raskt som mulig, der hvor det er behov.  

Det er flere steder i kommunen plassert ut kommunale strøkasser, der hvor det kan være ekstra behov for strøtiltak og som er ekstra utfordrende. Ta gjerne grus disse kassene for å strø glatte partier på fortau og veier i nærområdet. 

Det er ikke tillatt å benytte strøsand fra kommunale kasser til private veger eller avkjørsler.