SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.  

SLT er en modell for samhandling på ulike nivå i kommunen. Modellen skal sørge for koordinert kunnskap, informasjon og ressurser mellom kommune og politi og slik jobbe for trygge og gode oppvekstmiljø for barn og unge. Når parter møtes regelmessig og blir kjent med hverandre og hverandres arbeidsmåter blir det enklere å drive mer målrettet og virksomt forebyggende arbeid.
 
SLT koordinator skal sørge for at instansene som jobber rus- og kriminalitetsforebyggende møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og oppnå felles problemforståelse. SLT-koordinator skal også sørge for god informasjonsflyt mellom nivåene i modellen og sikre sammenheng i arbeidet.
 

SLT-arbeidet organiseres på tre nivå:

 1. Politiråd er styringsgruppe for SLT-arbeidet. Her vedtas mål, prioriteringer og satsningsområder for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. I politiråd sitter ordfører, kommunedirektør, stasjonssjef for Hamar politistasjon og politikontakt i Stange kommune. SLT-koordinator møter fast og er politirådets sekretær.

  Politiråd møtes fem ganger i året.
   
 2. Koordineringsgruppen/koordinerende nivå. Her møtes representanter fra ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen, skolehelsetjenesten, PPA, barnevern, politi, ungdomskoordinator, nav, flyktningtjenesten og oppfølgingstjenesten. Her utveksles erfaringer om tendenser og utvikling i ungdomsmiljøene. Vi henter inn ressurser ved behov for kompetanseheving på viktige temaer.

  SLT-møter - erfaringsutveksling og koordinering. Møtes fem ganger i året. Skolemøter/tverrfaglige team - jobber tett på skolenes hverdag. Møtes omtrent en gang i måneden.
   
 3. Utførende nivå – det direkte rus- og kriminalforebyggende arbeidet. Dette arbeidet foregår der barn og unge oppholder seg i hverdagen. Her skal tiltakene som styringsgruppa og koordineringsgruppa har bestemt, iverksettes og gjennomføres. Det tverrfaglige arbeidet på den enkelte skole samordnes i skolemøter/tverrfaglige team på hver skole.

Forebygging handler både om å forhindre at uønskede hendelser eller en negativ utvikling oppstår, og å snu eller begrense konsekvensene av et allerede etablert problem. Vi jobber forebyggende på ulike nivå:

 • Universell forebygging: Tiltak som rettes mot hele befolkningen
 • Selektert forebygging: Tiltak som rettes mot grupper med forhøyet risiko
 • Indikert forebygging: Tiltak rettet mot personer med høy risiko eller klare tegn på problemer.