Når du starter som bonde er det mange valg som skal tas og mange registreringer som må ordnes i oppstartsfasen. Det skal på plass både organisasjonsnummer, produsentnummer, kontonummer, momsregistrering osv. Det er altså mye du skal ha i orden, og vi på landbrukskontoret ønsker å hjelpe deg. 

Når du har overtatt en landbrukseiendom, er det viktig å gjøre seg kjent på denne eiendommen. Gårdskart er et sted du kan begynne for å se hva som er kartlagt på din eiendom. Her kan du se på eiendommens arealer og mange temakart. Du kan blant annet se hva som er kartlagt av dyrkbar mark og hvilke kulturminner som er registrert på eiendommen. Det er viktig at du gjør deg kjent på din egen eiendom i kartet.

  • Hvis du oppdager feil i arealklassifisering, tar du kontakt med landbrukskontoret og vi kan rette feilen. 
  • Hvis du oppdager andre feil i kartet (kulturminner, naturtyper etc.) på din eiendom, ta kontakt med landbrukskontoret og vi veileder deg til rett instans for hjelp.

Gårdskart

Kvalitetssystem i Landbruket (KSL)

Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er bondens eget verktøy for internkontroll og kvalitetssikring. Gjennom KSL kan bonden enkelt sjekke at drifta er i tråd med norske lover, forskrifter og krav fra næringa. I KSL er alle lover, forskrifter og krav fra næringa samlet. Følges KSL kan råvarene sendes videre med trygghet fra bonde, via varemottaker, industri, dagligvare og helt frem til forbrukeren. Har du spørsmål om KSL, kan du ta kontakt med Stiftelsen Norsk Mat på telefon 24 14 83 00 eller e-post: ksl@norskmat.no.

Du må årlig gjennomføre en egenrevisjon og du kan få besøk av en ekstern KSL-revisor. Egenrevisjon gjøres gjennom et nettbasert skjema på hjemmesiden til KSL.

Kvalitetssystem i landbruket