Stange kommune er en av Norges største jordbrukskommuner og Norges grønne lunge. Derfor fører vi en streng jordvernpolitikk som tar vare på matjord for framtida. Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet og er dermed viktig i et samfunnssikkerhetsperspektiv.

Bærekraftmål Foto AdobeStockDet foreligger politisk vedtak om at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for planleggingen og drift i Stange kommune.
Det skal blant annet gjennomføres en studie for å vise hvilke bærekraftmål som vår kommune bør rette innsats mot og disse legges til grunn for utvikling av tettstedene i kommunen. 

FNs bærekraftmål

Dette er noe av bakgrunn for at det i kommunal planstrategi 2021‐2025 ligger vedtak om å utarbeide en
egen kommunedelplan for miljøvern som utfyller vedtatt handlingsplan for klima ‐ og energi. Naturmangfold
inngår som et eget tema i en helhetlig miljøplan.

Handlingsplan klima - og energi 

I prosessen med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026, ble det besluttet å innlemme klimaplanen i kommuneplanens samfunnsdel for å løfte kommunens arbeid med klima og energi opp på kommuneplannivå. De overordnede målsetningene for klima og energi er derfor forankret i samfunnsdelen med vedtatt arealstrategi. Videre er det gjort en rekke grep relatert til klima, miljø og energi i kommuneplanens arealdel 2020-2032. Bestemmelser og retningslinjer som omhandler arealbruk er i all hovedsak omtalt i arealdelen, og disse grepene er derfor ikke omtalt her. 

I kommunens planstrategi 2017-2021 ble det vedtatt å utarbeide en egen handlingsplan for klima og energi, som en handlingsdel til kommuneplanen.

Det ble samtidig nedsatt en politisk referansegruppe. Denne handlingsplanen er utformet med utgangspunkt i å identifisere de beste tiltakene for rask og effektiv klimahandling. Derfor hviler planen på et omfattende kunnskapsgrunnlag, inkludert et klimaregnskap som viser sektorene med størst utslipp. 

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget er det utformet målsetninger og tiltak for kommunens energibruk og klimagassutslipp, spesielt knyttet opp mot bestemte målområder: 

  • Areal- og transportplanlegging 
  • Bygg, anlegg og energi 
  • Landbruk 
  • Anskaffelser og innkjøp 
  • Holdningsskapende arbeid 
  • Miljøstyring- og sertifisering 
  • Klimatilpasning 

Innenfor hvert målområde er det utformet kortsiktige (2030) og langsiktige (2050) mål og tiltak. På den måten danner planen et underlag for rapportering i henhold til konkrete målsetninger som er definert for arbeidet med klima og energi i Stange kommune i dag og for fremtiden. Klimabudsjettene og tiltaksvurderingene viser at betydelige utslippskutt er mulig å oppnå, både for kommunens egen virksomhet og på samfunnsnivå. 

Totalt sett betyr dette at Stange kommune har alle muligheter for å nå Parisavtalens mål om 40% og 50% reduksjon innen 2030. Samtidig er det viktig å understreke at dette krever en betydelig innsats.

Handlingsplan for klima og energi (PDF, 1MB)