Kort fortalt

  • Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 
  • Det er nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering i Stangeskolen. 
  • Vet du, eller har du mistanke om, at ditt eller et annet barn ikke har det trygt og godt på skolen, må du gi beskjed til skolen ved kontaktlærer eller rektor.

På denne siden kan dere lese om hvilke plikter skolen har når det gjelder å passe på at elevene har det trygt og godt på skolen, og hvordan elever og foreldre kan gå fram dersom noen ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen.

Opplæringsloven § 9A-2 slår fast at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Krenkelser som mobbing, vold, utestenging, utfrysing, trusler og trakassering er eksempler på opplevelser som ikke er forenelig med et trygt og godt skolemiljø. 

Skolens ansatte har plikt til å følge med på elevenes skolemiljø. I Stangeskolen følger vi med gjennom årvåken og aktiv observasjon av hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom, regelmessige kartleggingsundersøkelser og systematisk dialog med elever og foreldre. Likevel kan det være at skolen ikke greier å oppdage at en elev ikke har det trygt og godt. Det er derfor viktig at eleven selv eller foreldrene sier fra til de voksne på skolen dersom en slik situasjon skulle oppstå. 

Skolen skal sørge for å informere både elever og foreldre om retten til et trygt og godt skolemiljø, hvilke plikter skolen har og muligheten elever og foreldre har for å melde en sak til Statsforvalteren. I Stangeskolen gis denne informasjonen ved oppstart av nytt skoleår.

I Stangeskolen ønsker vi at det skal være lav terskel for kontakt mellom skole og hjem. Det gjelder ikke minst i saker hvor det er mistanke om at et barn ikke har det trygt og godt på skolen. Det trenger ikke være en konkret hendelse som ligger bak. At barn ikke opplever et trygt og godt skolemiljø kan komme til uttrykk på andre måter, for eksempel ved at barnet endrer atferd.

Skolen skal undersøke saken grundig, både ved mistanke og kunnskap om at elever ikke har det trygt og godt. Hvilke typer undersøkelser som gjennomføres, er avhengig av kompleksiteten i den enkelte sak. En del av undersøkelsesarbeidet vil likevel alltid være dialogisk samtale med eleven selv, hvor han eller hun kan fortelle om sin opplevelse av skolemiljøet. 

På bakgrunn av informasjonen som kommer fram i undersøkelsene skal skolen gjøre en analyse av hvilke faktorer som opprettholder situasjonen, vurdere hva som vil være til det beste for barnet og foreslå tiltak som kan bedre situasjonen. Tiltakene settes inn i en tidsbegrenset aktivitetsplan. Både eleven og foreldrene skal få mulighet til å komme med innspill til tiltakene i aktivitetsplanen. Skolen skal sammen med eleven og foreldrene evaluere aktivitetsplanen for å se om tiltakene virker slik de er tenkt. 

Hvis du mener at skolen ikke gjør nok for å hjelpe barnet ditt, kan du ta kontakt med Statsforvalteren i Innlandet. For at Statsforvalteren skal kunne behandle saken må den først være tatt opp med rektor, og det må ha gått 5 arbeidsdager eller mer siden rektor ble kontaktet.  

Det kan ikke forventes at skolen skal ha løst saken i løpet av disse dagene, men innen 5 dager skal skolen være i gang med arbeidet med å undersøke saken. Hvor lang tid undersøkelsene tar vil variere fra sak til sak, men skolen skal holde eleven og foreldrene oppdatert om hva som gjøres i saken. 

Når skolemiljøet ikke oppleves som trygt og godt, er både eleven selv og dere som foreldre i en sårbar situasjon. Skolen skal møte dere på en profesjonell og respektfull måte. 

Det er skolen som er den profesjonelle parten i slike saker, men skolen skal ta med innspill fra eleven selv og foreldrene i sine vurderinger.  Et godt samarbeid mellom skole og hjem er ofte en nøkkel for å få til gode løsninger, og forskning peker på at det er en klar sammenheng mellom et godt skole-hjem-samarbeid og elevenes faglige og sosiale læring, utvikling og trivsel på skolen (Nordahl, 2016).

Arbeidet med skolemiljøsaker fungerer best hvis du som forelder:

  • Har en åpen og ærlig dialog med skolen
  • Har tillit til at skolen håndterer saken på en profesjonell måte
  • Er en aktiv medspiller som bidrar til å bygge opp tillit til tiltakene rundt ditt barn