Eier du to eller flere eiendommer i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til en eiendom med ett gårds- og bruksnummer.

Hvem kan søke?

Det er ingen spesielle krav til hvem som kan søke om sammenslåing av eiendom. Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelshavere) til eiendommene som sammenslåes.

Slik søker du?

Søknad om sammenslåing fra Kartverket

  1. Fyll ut søknadsskjemaet krav om sammenslåing fra Kartverket.
  2. Kartvedlegg. Målsatt kart som viser matrikkelenheter som skal slås sammen. Målestokk 1:500 eller 1:1000. Til å lage kartvedlegg, kan man benytte kommunal kartløsning
  3. Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
  4. Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen.

Saksgang og behandlingstid

  1. Kommunen kontrollerer at mottatt søknad om sammenslåing fullfører følgene krav:
  • Samme eier på eiendommene
  • Eiendommene ligger i det samme kommune
  • Ingen prioritetskollisjon mellom panthavere
  • Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom.
  1. Saksbehandling etter matrikkelforskriften §19 kan ta opptil 6 uker.

Det er ingen gebyr for sammenslåing av eiendommen.