Koordinerende enhet ved systemkoordinator skal bistå pasient og bruker og eventuelt pårørende som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Henvendelse og spørsmål vedrørende koordinator rettes til systemkoordinator. Systemkoordinator skal gi informasjon om et sammensatt tjenesteapparat og kan veilede om vegen videre, samt tildele koordinator når vilkår er oppfylt. 

Individuell plan er et verktøy som skal sikre kommunikasjon og samarbeid mellom den som eier planen og de som bidrar med tjenester og tiltak. Hensikten med IP er å sikre at planeiers mål og ønsker settes i fokus og er retningsgivende for de tiltakene som iverksettes. «Hva er viktig for deg» skal ligge til grunn for dette arbeidet. Ansvarsgruppe er en mye brukt arbeidsform. 

Å ha utarbeidet en IP betyr ikke at man har større rettigheter til tjenester, det er en måte å samordne de tjenestene man har, eventuelt å finne fram til tjenester man kan ha behov for.

Barnekoordinator

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til å få tildelt barnekoordinator. Barnekoordinator sin oppgave er å sikre et koordinert tilbud til barnet og familien, etablering av ansvarsgruppe og individuell plan, sikre at familien får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet og andre velferdstjenester og at familien får hjelp til å komme i kontakt med nødvendige tjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner.

Systemkoordinator

Systemkoordinator er ansvarlig for barnekoordinator- ordningen og bistår med informasjon og veiledning til både familier og barnekoordinatorer. Henvendelse og spørsmål vedrørende barnekoordinator rettes til systemkoordinator.