Hva er en kommunal planstrategi?

I alle kommuner skal kommunestyret innen ett år etter konstituering vedta en såkalt kommunal planstrategi. Dette er ikke en plan, men et verktøy for å gjøre strategiske prioriteringer eller valg i forhold til kommunens planlegging. Ut fra en vurdering av hva som er de viktigste utviklingstrekk og utfordringer kommunen står over for, skal arbeidet bidra til  å avklare kommunens planbehov og prioritere hvilke planer som skal utarbeides eller revideres i kommunestyreperioden.

Kommunen skal samtidig også ta stilling til om hele eller deler av kommuneplanen skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer, herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Gjeldende planstrategi ble vedtatt i kommunestyret 16.12.2020.

Les planstrategien 2021-2025 (PDF, 1MB)

Tidligere planstrategier

 

Kommunens plansystem

  • Kommuneplanen: Gir de store linjene for hva slags strategi vi skal velge for utviklingen av kommunen.
  • Kommunedelplaner: Tar for seg spesielle områder eller temaer og er mer detaljerte enn kommuneplanen.
  • Reguleringsplaner: Gir juridiske føringer for hva du kan bygge eller hvordan du kan bruke bygget eller området der du bor.
  • Overordnede føringer: Planer og normer som gjelder for hele eller store deler av kommunen
  • Analyser og utredninger: Studier, utredninger og analyser som utgjør bakgrunn for vedtatte planer

Se regjeringens nettsider for mer informasjon om kommunale planoppgaver


Desember 2023: Driftsutvalget har tatt kommunens oversiktsdokument for folkehelse til orientering. Dette er et dokument som sammen med Status og utfordringsdokumentet, skal ligge til grunn for kommunal planstrategi 2024-28. Oversiktsdokument folkehelse 2023(PDF, 2MB)