Du kan søke selv, eller ved hjelp fra andre, for eksempel pårørende, verge, advokat eller en annen du har tiltro til. Dersom andre søker på vegne av deg, må underskrevet fullmaktsskjema legges ved søknaden. 

Dersom du ønsker en samtale med en av våre saksbehandlere før du søker, ber vi om at du tar kontakt for nærmere avtale. 

Hva skjer med søknaden min? 

Vi behandler søknaden din så raskt som mulig. Saksbehandlingstiden vil variere ut fra de opplysninger du oppgir, og sakens hastegrad. Dersom det tar mer enn 4 uker å behandle søknaden din, vil du motta et brev fra oss med beskjed om dette. 

Dersom du er i behov av akutt helsehjelp må du kontakte fastlege eller legevakt. 

Saksbehandleren din vil som regel ta kontakt med deg for å avtale et møte hjemme hos deg, eller på Rådhuset. Formålet med et slikt møte vil være å kartlegge hva du selv klarer, og hva du er i behov av hjelp til. Det er viktig for oss at dine behov, og hva som er viktig for deg blir vektlagt i samtalen. Alle som arbeider i helse- og omsorgstjenesten har taushetsplikt om de opplysningene vi mottar om deg. 

Alle søknader blir individuelt behandlet, og opplysningene i saken blir vurdert opp mot gjeldende lov og rettspraksis. Saksbehandler legger frem saken for avdelingsleder før vedtak fattes. 

Vedtak 

Vedtaket beskriver hvilken hjelp du skal få, i hvilket omfang, og hvilket formål hjelpen skal ha. Hvis vedtaket er uklart for deg, kan du ta kontakt med din saksbehandler. Kontaktinformasjon er oppgitt til slutt i vedtaket. Et vedtak kan være gitt for en bestemt tidsperiode, hvis det ikke er oppgitt noen tidsperiode, gjelder vedtaket så lenge tjenestebehovet er uendret. Du vil bli varslet om eventuelle endringer av vedtak. 

Klage 

Om du ikke skulle være fornøyd med vedtaket, kan du klage. Du kan klage dersom du er uenig i hvilke tjenester du er tildelt, antall timer du har fått, eller om du har fått avslag på søknaden din. Fristen for å klage er fire uker fra du har mottatt vedtaket. Ønsker du å klage på tjenesten som leveres, må du ta kontakt med tjenesteleverende virksomhet. 

Klagen skal være skriftlig. Dersom du har problemer med å fremsette klage, ta kontakt med saksbehandler. Dersom kommunen ikke tar klagen din til følge, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse.