Dette teamet tilbyr tjenester for voksne som har behov for oppfølging og hjelp med ulike psykiske helseutfordringer, noen over lengre tid og noen med mer sammensatte utfordringer i livet. Vi har koordinator oppgaver og hvis ønskelig utarbeider vi også IP. Vi kan tilby individuelle samtaler med fokus på stabilitet, mestring og små eller store endringsprosesser mot en bedre hverdag. Vi tilbyr hjelp med avhengighets- og rusproblematikk. Vi har også ansvar for 8 etterverns boliger i Kløfta og etterverns tilbud generelt for voksne i kommunen. I tillegg er det eldre i kommunen som har psykiske helseutfordringer som kan få hjelp fra vårt team.

Vi har fokus på det som er viktig for deg som mottar tjenester, din opplevelse av hva som er vanskelig og hva du ønsker hjelp til for å få det bedre.  Samarbeidet mellom oss kan være i form av hjemmebesøk eller på kontoret i Stangehjelpa. Temaer vi arbeider med omfatter hele spekteret av livet og vi har fokus på et godt samarbeid med dem det trengs i din situasjon som for eksempel:

 • Selvfølelse, forståelse av egen psykisk fungering, arbeid med følelser og tanker, mestring av ulike følelser som angst og depresjon, samtaler av hendelser fra tidligere livet
 • Mestring og omstilling som følge av psykisk eller fysisk sykdom og redusert funksjon
 • Sorgarbeid
 • Ernæring, fysisk aktivitet
 • Rus og avhengighetsproblematikk
 • Vansker i familiære eller andre relasjoner
 • Ensomhet, behov for økt nettverk, aktivitet og innhold i tilværelsen
 • Behov for veiledning i bolig, endring av bosituasjon
 • Parsamtaler, familiesamtaler 
 • Pårørendehjelp og rådgivning
 • Samarbeid med øvrige kommunale instanser som hjemmesykepleie, sykehjem, fysio- og ergoterapi, demensteam, dagaktivitetstilbud i kommunen, NAV
 • Samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjeneste
 • Ansvarsgruppemøter
 • Samarbeid med forvaltningsenhet i kommunen (evt. opparbeidelse av vedtak og vurdering av behov for andre tjenester fra kommunen)
 • En ansatt fra teamet er på sykkelverksted hvor det også er mulighet for arbeidstrening 
 • En ansatt fra teamet er med på trening i Stangehallen vinterhalvåret (tirsdag og torsdag) som trygghetsperson i tillegg til en ansatt fra Stangehallen
 • En ansatt fra teamet er med på gå og sykkelgruppe i sommerhalvåret 
 • Tett samarbeid med Stangehjelpa sitt aktivitetshus, hvor det også er flere muligheter for ulike aktiviteter og nettverksbygging
 • Vi samarbeider også med kulturnettverket Hedmarken og Sør Hedmark som også arrangerer ulike aktivitetstilbud

Ofte kan det være til stor hjelp å ha noen å snakke og tenke høyt sammen med for å få tak i egne ønsker og muligheter for å gripe situasjonen fatt. Andre ganger kan det å få nye sosiale kontakter eller å delta i ulike aktiviteter være til hjelp.

Vi ser det som viktig å vektlegge den enkeltes ressurser. Det er ønskelig at du selv tar kontakt, og gjerne være i forkant før problemene har vokst seg for store. Det er ikke nødvendig med diagnose. 

Vår erfaring er at det alltid er mulig å finne løsninger som gjør at man kan få en bedre hverdag.