Tilrettelagte tjenester gir avlastning til familier som har særlig tyngende omsorgsarbeid for egne barn og unge mellom 0-18 år: 

  • på kommunens avlastningssenter (Tunbekkvegen avlastningssenter).
  • privat avlastning utført av private avlastere, hvor avlastning primært foregår i avlasters hjem, eventuelt i barnet/pårørendes hjem.
  • avlastning utført av private virksomheter som kommunen har en rammeavtale med gjennom Inn-På-Tunet-konsept.

Tunbekkvegen avlastningssenter

Tunbekkvegen avlastningssenter gir avlastning for foreldre og pårørende til barn og unge mellom 0-18 år. Avlastning skal sikre/bidra til at familier med barn med nedsatt funksjonsevne får et tilbud om helhetlig og samordnet tjenestetilbud med blant annet gode avlastningsordninger. Avlastning skal være en formålstjenlig tjeneste med tilbud til alle familier med barn med funksjonsnedsettelser. Det legges vekt på å gi avlastning- / tilsynstilbud. Formålet med tilbudet er å gi den enkelte familie en økt mulighet til å ha en tilnærmet normal tilværelse, og dermed en økt mulighet for nødvendig overskudd for de daglige omsorgsoppgavene.