I stedet for bot eller fengselsstraff kan personer som blir tatt for bruk eller besittelse av mindre mengder narkotika til egen bruk, ilegges møteplikt for den rådgivende enheten. Det er påtalemyndigheten som kan ilegge slik møteplikt som vilkår ved betinget påtaleunnlatelse i bruk- og besittelsessaker.

Oppmøte for den kommunale enheten vil være obligatorisk for å unngå en vanlig straffereaksjon.

Enheten tilbyr å gi adekvat og tilpasset råd og veiledning om risiko og konsekvenser av narkotikabruk samt informasjon om hjelpetilbud som finnes.

Rådgivende enhet for narkotikasaker har følgende oppgaver

  • Mottak av melding om ilagt møteplikt
  • Innkalling til møtet
  • Gjennomføring av møtet
  • Henvisning til aktuelle og relevante hjelpe- behandlings- og oppfølgingstilbud

Gjennomføring av møtet kan ha ulik innretning avhengig av om personen samtykker til kartlegging av rusmiddelbruk, livssituasjon og eventuelt tjenestebehov.
Dersom personen ikke samtykker, vil vedkommende motta tilpasset råd og veiledning herunder informasjon om mulige konsekvenser av narkotikabruk, for seg selv og for andre, og frarådes slik bruk. Det gis informasjon om mulige hjelpetiltak dersom personen på sikt skulle ønske dette. Deretter avsluttes saken.

Dersom personen samtykker, vil rådgivningsenhetens personell starte kartlegging av rusmiddelbruk og livssituasjon for øvrig for tilpasset rådgivning, identifisering av tjenestebehov og henvisning til rett instans og nivå. Brukeren vil deretter kunne motta individuelt tilrettelagte tjenester, basert på den enkeltes samtykke, behov og rettigheter.

Slik oppfølging vil skje i det ordinære tjenesteapparatet, ikke i regi av den rådgivende enheten. Tjenestene kan gis fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjenesten, barneverntjenesten, NAV eller en kombinasjon av tjenester fra flere sektorer.