Kommuneplanen består av en samfunnsdel, som sier noe om hvilken retning vi vil samfunnet skal gå i, og en arealdel som forteller hvordan vi skal bruke arealene.

Kommunestyret vedtok 18. oktober 2023 en ny rullert versjon av kommuneplan: samfunnsdel og arealdel.

Her kan du lese mer om prosessen med rullering av kommuneplanen 2023-2035 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel legger vekt på viktige utfordringer, og synliggjør strategiske valg kommunen tar. Dette gjelder samfunnsforhold som befolkningsutvikling, utbyggingsmønster, utbyggingsvolum, folkehelse, barn og unge, integrering og næringspolitikk. I tillegg skal samfunnsdelen si noe om kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Den skal også ta hensyn til nasjonale mål, og gi føringer for kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2023.

Her finner du kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 3MB)

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel sier noe om hvor utviklingen i kommunen skal foregå. Arealdelen inneholder kart, bestemmelser og retningslinjer som skal legges til grunn for den mer detaljerte utviklingen. Alle våre planer knyttet til bruk av arealer, er samlet på nettsiden arealplaner.no.

Kommuneplanens arealdel

​​Om kommuneplanen som styringsdokument

I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen ha en samlet kommuneplan med en samfunnsdel og en arealdel (§ 11-1). 

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og som organisasjon. 

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og angi hovedtrekkene i arealdisponeringen. Arealdelens juridisk bindende dokumenter er plankart og planbestemmelser. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer som spesifiserer prioriterte planoppgaver fremover.

Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge til grunn retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende årene eller mer, og revideres årlig. Budsjett og økonomiplan utgjør handlingsdelen for Stanges kommuneplan.

Budsjett og økonomiplan kan du lese mer om her.

Øvrige planer

Alle våre planer knyttet til bruk av arealer, er samlet på nettsiden arealplaner.no

Lenke til mer informasjon om planarbeid i kommunen