Hvem kan søke?

Det er ingen spesielle krav til hvem som kan søke om deling av eiendom. Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelshavere) til eiendommen. 

Før du søker:

 1. Sjekk i kommunens kartløsning hva eiendommen er regulert til:

a) reguleringsplaner
b) kommuneplan eller kommunedelplan

Dispensasjon fra arealplaner krever en grunngitt søknad som skal vedlegges saken. Hvis eiendommen er regulert til landbruk formål, kreves det behandling etter jordloven.

 1. Søknaden må beskrive planer for:

a) adkomst
b) vannforsyning og avløp  
c) uteareal og parkering

Dersom slike forhold vil berøre andre grunneiendommer, må vedkommende grunneiere gi en foreløpig bekreftelse. Tomter som ikke kan tilknyttes offentlig kloakk, kan, dersom forholdene ligger til rette, kan det gis utslippstillatelse, slik at man kan anlegge avløpsanlegg. I noen tilfeller vi ldet være forhold som gjør at en søknad om utslippstillatelse vil bli avslått. Dette må avklares før søknad om deling sendes inn. 

 1. Rettigheter

Ny eiendom skal ha adkomst fra offentlig vei. Dersom denne går over privat vei eller over annen manns eiendom må du få nødvendig rettighet fra eierne for å bruke veien. Dersom vann- og avløpsledninger må legges over annen manns eiendom må du få rettigheter til dette fra eiendommens eiere. Rettighetserklæringer skal leveres sammen med søknaden. Disse sendes til tinglysning sammen med tinglysning av ny eiendom.

Slik søker du?

Søknad om deling (PDF, 1MB)

 1. Fyll ut søknadsskjemaet. Eventuelt rekvisisjon av oppmålingsforretning fra Kartverket sammen med søknad om tiltak
 2. Før søknaden sendes til kommunen, må det varsles tilgrensende naboer om tiltaket. Varselet skal gis på skjema for nabovarsel og dokumenteres ovenfor oss gjennom en kvittering for nabovarsel. Se mer informasjon om nabovarsel på nettsidene til direktoratet for byggkvalitet.

  Er du usikker på hvem som er naboene dine? Naboliste over aktuelle naboer kan du bestille fra kommunen på post@stange.kommune.no. Oppgi hvilken eiendom (gnr/bnr.) du ønsker naboliste for og beskriv hva nabolisten skal brukes til. Du kan også innhente opplysninger selv på Kartverkets nettsiderKvittering for nabovarsel utleveres samtidig med søknadsskjemaet.

 3. Kartvedlegg. Målsatt kart som viser grenser for ny eiendom, avkjørsel, og eventuelt løsning for parkering og hus plassering. Målestokkk 1:500 eller 1:1000. 
  Til å lage kartvedlegg, kan man benytte kommunal kartløsning.

Saksgang og behandlingstid

 1. Saksbehandlingstid regnes fra dato komplet søknad blir levert.
 2. Søknaden behandles etter plan- og bygningsloven. Byggesaksbehandling som regel tar opptil 3 uker. I saker som krever dispensasjon fra gjeldende planer eller har nabomerknader, kan saksbehandling ta opptil 12 uker.
 3. Etter tillatelse blir gitt, kan det innkalles til oppmålingsforretning. Saksbehandling etter matrikkelforskriften §18 kan ta opptil 16 uker. Varsel sendes senest 14 dager før oppmålingsforretnings dato.  Etter oppmåling og tinglysing mottar rekvirenten matrikkelbrev.
 4. Hjemmelsoverføring fra selger til kjøper er privatrettslig sak. Parter er selv ansvarlig for å tinglyse skjøte hos Kartverket. 

Hva koster det?