Arealoverføring er å overføre areal mellom eiendommer som har felles grense. Arealoverføring brukes når arealet som skal overføres er større enn 5% av opprinnelig areal. Du må søke kommunen om tillatelse til arealoverføring.

Hvem kan søke?

Det er ingen spesielle krav til hvem som kan søke om grensejustering/arealoverføring. Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelshavere) til eiendommene som er involvert i endringene.

 Se informasjon fra Kartverket om fullmakt.

Se informasjon fra Kartverket om arv, skifte og uskifte.

Slik søker du

Søknad om arealoverføring (PDF, 1MB)

 1. Fyll ut søknadsskjemaet og sørg for at det er signert av samtlige eiere. Eventuelt rekvisisjon av oppmålingsforretning fra Kartverket sammen med søknad om tiltak.
 2. Før søknaden sendes til kommunen, må det varsles tilgrensende naboer om tiltaket. Varselet skal gis på skjema for nabovarsel og dokumenteres ovenfor oss gjennom en kvittering for nabovarsel. Se mer informasjon om nabovarsel på nettsidene til direktoratet for byggkvalitet.

  Er du usikker på hvem som er naboene dine? Naboliste over aktuelle naboer kan du bestille fra kommunen på post@stange.kommune.no. Oppgi hvilken eiendom (gnr/bnr.) du ønsker naboliste for og beskriv hva nabolisten skal brukes til. Du kan også innhente opplysninger selv på Kartverkets nettsiderKvittering for nabovarsel utleveres samtidig med søknadsskjemaet.
 3. Tegn inn forslaget til ny eiendomsgrense på et målsatt kart. Anslå hvor stort areal dere ønsker å overføre i kvadratmeter (m²). Bruk målestokk 1:500 eller 1:1000. Til å lage kartvedlegg, kan man benytte kommunal kartløsning.

Kriterier og vilkår for overføring av større areal på eiendommer

 • Er det forskjellig eier på hver sin side av grensen, må skjemaet «Erklæring om arealoverføring» fylles ut. Skjemaet fungerer som skjøte og sikrer at arealet overføres fra den tidligere til den nye eieren. I skjemaet må det oppgis kjøpesum og antatt markedsverdi av arealet. Tinglysingen beregner dokumentavgift på 2,5 % av markedsverdien. Der det er samme eier på involverte eiendommer er ikke dette nødvendig. 
 • Det må foreligge tinglyst erklæring om pantefrafall fra innehavere av registrerte pengeheftelser. Se kartverket sin veileder.
 • Det må foreligge erklæring om samtykke fra innehavere av registrerte urådighetSe kartverket sin veileder.

Saksgang og behandlingstid

 1. Saksbehandlingstid regnes fra dato komplett søknad ble levert.
 2. Søknaden behandles etter plan- og bygningsloven. Byggesaksbehandling tar som regel opptil tre uker. I saker som krever dispensasjon fra gjeldende planer eller har nabomerknader, kan saksbehandling ta opptil 12 uker.
 3. Etter tillatelse er gitt, blir dere innkalt til oppmålingsforretning. Saksbehandling etter matrikkelforskriften §18 kan ta opptil 16 uker. Berørte parter blir varlset senest 14 dager før oppmålingsforretnings dato. Etter oppmåling blir arealoverføringen tinglyst.

Hva koster det?