Innspill til høringer og planer

Kommunen legger ofte ut på høring forslag som er under utarbeidelse, det vil si at kommunen ber om innspill eller merknader til videre arbeid. Svarene fra høringer brukes til å bearbeide forslaget, og til å belyse saken fra flere sider når forslaget sluttbehandles. Se planer og kunngjøringer her.

Kontakt en politiker

Ønsker du kontakt med politikere i Stange kommune kan du se kontaktinformasjon til representanter i kommunestyret.

Innbyggerinitiativ

Et innbyggerinitiativ er en lovfestet ordning som gir kommunens innbyggere rett til å fremme forslag til politisk behandling i kommunestyret.

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget hvis kravet til underskrifter er oppfylt, og skal gjøre dette senest seks måneder etter at forslaget er fremmet. Tidsfristen på seks måneder gjelder ikke dersom saken henvises til behandling i en pågående plansak.

Alle som er folkeregistrert som bosatt i kommunen kan sette fram et innbyggerforslag. Forslag kan også fremmes av personer under 18 år.

Det kan ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag i løpet av samme valgperiode. 

Du finner nyttig informasjon om innbyggerinitiativ på nettsiden minsak.no.

 • Skriv tydelig hva forslaget handler om.  
 • Skaff minst 300 underskrifter fra personer som støtter forslaget. Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse. Adressene må bekrefte at alle som har underskrevet bor i Stange kommune. Mangler adressene kan forslaget avvises. 
 • Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter. 
 • Du kan også henvende seg til ordfører eller kommunedirektør i Stange rådhus. 

Kom med din sak!

Kommunestyrets spørretime

Ved begynnelsen av kommunestyremøter har kommunens innbyggere anledning til å stille spørsmål til ordfører, kommunestyret eller enkeltmedlemmer av kommunestyret. 

Alle personer som har stemmerett i kommunen kan stille spørsmål fra talerstolen under den offentlige spørretiden. Det kan også stilles skriftlige spørsmål til kommunestyret. Disse vil bli lest opp av møtelederen, og deretter bli besvart.

 • I tilknytning til kommunestyrets møter gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime i møtesalen før forhandlingene.
 • Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes spørretiden ikke fullt ut, settes den formelle delen av møtet og forhandlingene begynner etter foreliggende saksliste. Spørretimen faller da bort.
 • Alle personer som er bosatt i Stange kommune kan stille spørsmål.
 • Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan selv ikke delta som spørrere.
 • Møtelederen avgjør hvem som skal besvare spørsmålet. Spørsmål bør stilles skriftlig og være ordføreren i hende senest 3 dager før møtet. Spørsmålet leses da opp av møtelederen og blir deretter besvart.
 • Tilleggsspørsmål vedrørende saken kan stilles muntlig direkte i møtesalen av spørsmålsstilleren.
 • Spørsmål kan også stilles direkte i møtet. Spørsmål som ikke kan besvares umiddelbart utsettes til neste møte.
 • Spørsmålene skal være korte og det må normalt kun ta inntil 3 minutter å stille dem og inntil 5 minutter å besvare dem. Utover dette har spørsmålsstilleren og svareren anledning til replikk i inntil 1 minutt.
 • Spørsmål må kun gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Personlige saker og saker som er unntatt offentlighet/underlagt taushetsplikt skal ikke tas opp.
 • Oppstår det tvil om forståelsen av disse retningslinjene, avgjør møtelederen spørsmålet. Er et medlem ikke enig i møtelederens avgjørelse, kan kommunestyret i samme møte fatte avgjørelse om forståelse av reglementet.