Stangeprisen

Stangeprisen er kommunens kulturpris som gis til noen som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen.

Prisen tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en betydelig kulturell eller kunstnerisk innsats. Prisvinneren må bo i eller på annen måte ha tilknytning til kommunen. 

Alle forslag blir lagt fram for driftsutvalget som er det politisk organet som bestemmer hvem som får prisen. Driftsutvalget er ikke bundet av de innkomne forslagene.

Kultursjefen avtaler med prisvinner tidspunkt og sted for utdeling av prisen.

Sammen med prisbeløpet utdeles et diplom undertegnet av ordfører og kultursjef.

Send inn forslag 

Frist for å sende inn forslag er 1. mai.

Send ditt forslag

 
2023: Even Engen
2022: Marita Karlsen
2021: Jorunn Brovold og Jan Brovold
2020: Inger Maren Gjerlaug 
2019: Anne Helga Maagaard 
2018: Steinar Roald Kjeverud
2017: Norsk Motorhistorisk museum v/Dag Bækkedal og Ole Bækkedal
2016: Jan Arne Berg
2015: Arne Næss Olstad
2014: Odd Eikemo 
2013: Terje Mølmen Moen
2012: Anne Flugstad
2011: Mona Vestli
2010: Marianne Olasdatter Strand
2009: Marius Langberg
2008: The Hoggorms
2007: Turid Standerholen/Leif Engebretsen
2006: Torill Støa Karseth
2005: Magnhild og Georg Lersveen
2004: Turnékompaniet
2003: Steinar Hagen
2002: Egil M. Kristiansen
2001: Rockegruppa Return
2000: Jan Baker
1999: Aslaug Groven Michaelsen
1998: Harald Hoel
1997: Hallstein Sletten
1996: Reidun Østli
1995: Thor Ola Engen
1994: Odvar Nordli
1993: Vallset Kulturstier
1992: Anne Gry og Torleif Kippersund
1991: Ole Gjestvang
1990: Tord Kr. Horne og Ole Tronsrud
1989: Yngvild Fagerheim og Olav Starheim
1988: Tangen Mandskor, Vallset Musikkforening
1987: Bernt Carseberg
1986: Arne Arstad
1985: Oddvar Nordsveen
1984: Tordis Haugsveen
1983: Kåre Sørensens Minnefond
1982: Anne Marit og Helge Heggen
1981: Stange Historielag
1980: Oluf Furulund
1979: Anna Lundquist
1978: Sverre J. Mæhlum
1977: Normann Helger
1976: Steinar Sand

Kulturvernprisen

Stange kommunens kulturvernpris brukes til å honorere arbeid med å ta vare på materielle kulturminner i bred forstand.

Stange kommune opprettet sin kulturvernpris i kulturminneåret 1997. I formålet heter det at prisen skal benyttes til å honorere arbeid med å ta vare på materielle kulturminner i bred forstand, som eksempelvis kan omfatte god skjøtsel av eldre tids kulturminner og pietetsfullt vedlikehold og/eller restaurering av eldre bygninger. Prisen kan også benyttes overfor de som har tatt vare på kulturmark/kulturlandskap. 

Klikk på lenken for innsending av ditt forslag på kandidat.
Her skal du fylle ut navn på kandidat og hvorfor du mener personen eller organisasjonen fortjener prisen.

Alle forslag blir lagt fram for driftsutvalget som er det politisk organet som bestemmer hvem som får prisen. Driftsutvalget er ikke bundet av de innkomne forslagene.

Kultursjefen avtaler med prisvinner tidspunkt og sted for utdeling av prisen.

Send inn forslag 

Frist for å sende inn forslag er 1. mai.

Send ditt forslag

 • 2023: Sigurd Hagen, Amund Hågenrud, Steinar Snekkersveen og Frank Monsen har stått for restaureringen av Hågenrud sag.
 • 2022: Odvar Engen for hans store interesse for å ivareta og restaurere gamle ting, hus og lignende.
 • 2021: Ole Galgum for restaurering av gammel drengestue på gården Dahl østre.
 • 2020: Hilde Steff-Pedersen for restaureringen av gamle lærerboligen på gamle Saastad skole i Stange.
 • 2019: Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim.
 • 2018: Romedal Almenning turstilag (RAT) ble tildelt prisen for sitt omfattende arbeid med å rydde og merking av turstier, lage bruer, klopper, restaurerer gamle koier og buer og setter opp informasjonstavler. 
 • 2017: Atlungstad Brenneris venner ble tildelt prisen for stor innsats over mange år med rehabiliteringen på Atlungstad Brenneri.
 • 2016: Tormod Lillebror Vasaasen ble tildelt prisen for sitt arbeid med Veltsetra i Romedal Almenning.
 • 2015: Tore Thorshaug ble tildelt prisen for sitt arbeid med å restaurere tidligere husmannsplassen Hammerstadmarka samt traktorhuset som har beliggenhet ved gårdstunet på Hammerstad gård.
 • 2014: Hans Kroglund fikk prisen for sin innsats for Ilsengstiene ved å igangsette, organisere og delta i opparbeiding av turstiene i kulturlandskap i Ilsengområdet.
 • 2013: Karoline Finstad Vold og Erling Vold ble tildelt prisen for sin store innsats og arbeidsvilje for å ta vare på unike veggmalerier fra Napoleons død og gravferd i den gamle hovedbygningen som skulle rives/flyttes på Røhne nedre.
 • 2012: Romedal almenning og Stange almenning fikk prisen sammen for at de siden 1995 sammen med leietakerne har restaurert og tatt vare på over 150 koier.
 • 2011: Anne og Vidar Messenlien fikk prisen for sitt arbeid på Lalumsvangen setermuseum, både med å få servicebygget på plass og alt arbeidet ute med avskoging, gjerding og annet vedlikehold ved setermuseumet. I tillegg også arbeidet med avtaler for vertskap og med Jønsberg for å skaffe dyr til setra slik at det det ble et levende setermuseum.
 • 2010: Ottestadstien v/styret ble tildelt prisen for det arbeidet som var lagt ned for å fremme innbyggernes interesse for kulturlandskapet i nærområdet.
 • 2009: Eyvind Kjelsberg og Solvår Johnsrud fikk da prisen fordi de” bruker mye av sin fritid og penger på å sette et gammelt og aktverdig hus i stand”, som det heter i forslaget og begrunnelsen for prisen.
 • 2008: Dag Nybakken på Tangen fikk prisen for hans arbeid på eiendommen Helset øvre, der han har restaurert både stabbur, smie, våningshus og potetkjeller. I tillegg har han også vært opptatt av biologisk mangfold og arbeidet med å ta vare på kulturlandskap/beite.
 • 2007: Bjørn Flusund fra Ottestad fikk prisen for det forslagsstilleren kalte” unik restaurering og vedlikehold av en bygning fra 1920”.
 • 2006: John Lundsbakken ble tildelt prisen for hans arbeid med å ta vare på både verne-verdige bygninger og skjøtsel/vedlikehold av gammel kulturmark/kulturlandskap på eiendommen Opseth i Vallset. Stedet var tidligere husmannsplass under Opsal.
 • 2005: Ingen utdeling. 
 • 2004: Oskar Hjermstads fikk prisen for å ha tatt vare på og restaurert den gamle smia etter hovslager og smed Alf Kolstad. Smia har alltid ligget på Hjermstads eiendom, og da Kolstad sluttet som smed, overlot han smia med innbo og løsøre til eieren av Hjermstad.
 • 2003: Kristoffer Stenersen fra Romedal ble tildelt prisen for å ha tatt vare på sin eiendom Skjesætra i Romedal allmenning. Setra er i samme tilstand nå som da den var i bruk. Stenersen har også tatt vare på inventar og gjenstander fra den tida det var drift på setra.
 • 2002: Ingen utdeling.
 • 2001: Stiftelsen Blaarud ble tildelt prisen og foranledningen var bygningsvern. Stiftelsen hadde arbeidet med restaureringen av den gamle bygningen på Blårud ved Sanderud i Ottestad. Det var her det første amtssykehuset ble etablert i Hedmark i 1803, og bygningen ble senere bygd ut i 1907 og gjort til en del av Sanderud Asyl. Også her var fortsatt bruk en viktig del av bakgrunnen for pristildelingen.
 • 2000: Vallset kulturstier fikk prisen for sitt kulturvernarbeid i forbindelse med opprettelsen av et bygdetun ved Kvennstugua i Vallset, dit en rekke gamle bygninger fra bygda er flyttet.
 • 1999: Nærmiljøutvalget i Ottestad ble tildelt prisen for sitt arbeid med restaurering av de antikvariske bygningene på Kjonerudtunet, der hensynet til og respekt for byggenes alder er kombinert med planene om fortsatt bruk.
 • 1998: Brødrene Albin og Bjarne Lien fikk prisen for sitt arbeid med å oppspore, skilte og skjøtte kulturminner i utmark, først og fremst i Stange allmenning.

Kunstnerstipend

Kunstnerstipendet kan søkes av alle yrkesaktive kunstnere som er bosatt og arbeider i Stange kommune. Det kan søkes om utdanningsstipend, etableringsstipend eller reise- og arbeidsstipend. 

Send inn søknad

Frist for å sende inn søknad er 1. mai.

Søk om kunstnerstipend

Send inn søknad på eget skjema eller send e-post til post@stange.kommune.no. Legg ved CV sammen med søknaden hvor du beskriver hvordan du ønsker å bruke stipendet.
 

Alle søknader blir lagt fram for driftsutvalget som er det politisk organet som bestemmer hvem som får stipendet.

2023: Ingen søkere
2022: Guro Skumsnes Moe, Musikk
2021: Sigurd Hole, Musikk
2020: Roar Kjærnstad, Maleri og grafikk
2019: Ellen Fjestad, Litteratur
2018: Knut Wold, Skulpturer
2017: Maria Natalie Skjeset, Billedkunst - fotobasert digital grafikk
2016: Sverre Galgum, Film
2015: Bernt Ola Volungholen, Opera
2014: Magne Neby, Låtskriver/musiker/artist 
2013: Anne Kvam, Bildende kunst 
2012: Linda Bakke, Bildende kunst (skulptur/installasjon) 
2011: Aslaug Pernille Duwe, Bildende kunst 
2010: Steinar Hagen, Musikk
2009: Evelyn Refsahl, Kunsthåndverk
2008: Tone Østli, Sang
2007: Anne Berit Stårvik, Bildende kunst (maleri) 
2006: Linda Bakke, Bildende kunst 
2005: Esther Helén Slagsvold, Bildende kunst (smykkekunst) 
2004: Torgeir Ziener, Musikk 
2003: Anne Bekkelund, Bildende kunst (skulptur/installasjon) 
2002: Ann Elin Lium, Forteller/teater 
2001: Janicke Horn, Bildende kunst (metall/smykke)
2000: Yngvild Fagerheim, Bildende kunst (keramikk)
2000: Gunnleik Groven, Musikk
1999: Ann Elisabeth Skar, Bildende kunst (tekstil)
1998: Kathrine Berg, Bildende kunst (lys/glass)
1997: Knut Wold, Bildende kunst (skulptur)
1997: Tormod ”Lillebror” Vasaasen, Musikk
1996: Gerd Utengen, Bildende kunst (tekstil)
1995: Rogier van Grieken, Bildende kunst (glasskunst)
1994: Ingeborg Storbæk, Bildende kunst (skulptur)
1993: Torgeir Ziener, Musikk 

Integreringsprisen

Prisen kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort et betydelig arbeid for å inkludere minoritetsspråklige/flerkulturelle i arbeidslivet og - eller lokalsamfunnet. 

Har du forslag til kandidat til integreringsprisen? Send en kort begrunnelse, hvem du nominerer (navn/adresse/telefon) til tove.laberg@stange.kommune.no

2023: Magne Brun, Stange sportsklubb
2022: Kiwi Stange bruk ved Tommy Koteng
2021: Flyktningeguiden, Stange Røde Kors
2020: Ottestad Idrettslag, ved leder Mari Nordtun
2019: Mevlida Grabovica
2018: Internasjonal kafé, Vollbo, Menighetssenteret
2017: Enerhaugen barnehage
2016: Sissel Siversten, Ottestad frivilligsentral
2015: Rørlegger Arvid Hanstad AS
2014: Anne Lise Lund, Tore Johnsen, Gudrun Brennhagen og Ralph Knutsen
2013: Astrid Langen
2012: Hedalm-Anebyhus
2011: Marit Strømstad og Terje Moshaug
2010: Stange sykehjem
2009: Stange sporstklubb, fotball og svømmegruppa
2008: Gunn Randi Fjæstad
2007: Stange bibliotek