Miljødirektoratet har ansvaret for forvaltning av natur i Norge. Kommunene er tillagt myndighet for ulike naturforvaltningsoppgaver som forurensing og kulturminner.

Vilt- og vilforvaltning

I viltforvaltningen er det følgende forvaltningsorganer; departementet , Miljødirektoratet, statsforvalteren, fylkeskommunen og kommunen. Kommunene har viktige lovpålagte oppgaver blant annet innen offentlige forvaltningen av elg, hjort og rådyr. I tillegg har kommunene en offentlig rolle knyttet til alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr som omfattes av viltlovens virkeområde.

Fallvilt

Hjortevilt som dør av andre årsaker enn ordinær jakt karakteriseres som fallvilt. Dersom man finner et dødt hjortevilt i skogen skal man i de fleste tilfeller la naturen gå sin gang. Påkjørsler er den vanligste årsaken til fallvilt.

Hva gjør jeg hvis jeg kjører på et dyr?

  • Ring politiet 02800 og meld fra om påkjørselen eller kommunens vakttelefon 95913734.
  • Merk stedet nøyaktig der dyret ble påkjørt med et viltbånd, en plastpose eller liknende.
  • Er det påkjørte viltet i live, la det være i fred og ikke nærm deg. Gå aldri etter et skadet vilt. Det vil redusere sjansene for å få avlivet det.
  • Ved alle påkjørsler der det har vært kontakt mellom kjøretøy og hjortevilt, rev eller grevling, skal det varsles - uansett, også om du mener viltet ikke ble skadet.
  • Det er straffbart å ikke varsle om en viltpåkjørsel.