Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugle- og dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen. Derfor har vi et regelverk som regulerer motorferdselen i utmark og vassdrag, og slik bidrar til å verne om naturmiljøet, sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier og minimere ulemper fra motorisert ferdsel.

Hva sier reglene?

Motorferdsel i utmark og vassdrag er som hovedregel forbudt, med unntak av noen nytteformål som er beskrevet i loven. Du kan søke om dispensasjon fra loven, og kommunen kan gi tillatelse innenfor rammene av regelverket. Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift. 

All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Om dispensasjon

Før eventuell dispensasjoner gis, skal kommunen vurdere transportbehovet mot mulige skader og ulemper ut i fra at det er et mål å redusere motorferdselen til et minimum. Det kan settes vilkår for dispensasjonen/tillatelsen. Det kan for eksempel være:

  • hvilket tidsrom tillatelsen gjelder for 
  • hvor mange turer tillatelsen gjelder for
  • at kjøringen skal følge bestemte løyper eller trasèer
  • om at tillatelsen skal være skriftlig og medbringes under transport. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn.

På nettsiden til Miljødirektoratet finner du mer informasjon om reglene for motorferdsel i utmark.