NAV skal bidra til at flest mulig er i arbeid og aktivitet. I tillegg skal vi bidra til å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, sosial inkludering, og ellers aktiv deltagelse i samfunnet.  

Du finner raskest svar på de fleste spørsmål om NAVs tjenester på www.nav.no Her kan du også sende søknader. 

Opplysning, råd og veiledning 

Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å forebygge eller løse dine og din families sosiale problemer.  

Du får svar på spørsmål om gjeld og hvordan du skal få pengene dine til å strekke til om du ringer Økonomirådstelefonen i NAV, 55553339.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal klare deg selv. NAV vurderer situasjonen din individuelt. Det vil si at vi ser på hvilke behov du har for veiledning og oppfølging, og hvor mye du kan få i støtte. Er du under 30 år, har du plikt til å delta i aktivitet for å motta økonomisk sosialhjelp. Det enkleste er å søke om økonomisk sosialhjelp digitalt

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Hvis du helt akutt ikke har et sted å sove eller oppholde deg neste døgn, har NAV plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud.

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er for deg som trenger støtte for å komme i arbeid. Du kan selv søke om å få delta i KVP, men NAV vil vurdere om programmet er noe for deg. Programmet ditt skal tilpasses deg og dine utfordringer. Hvilken støtte og bistand trenger du for å komme i arbeid? Sammen lager veilederen din og du et program som skal inneholde arbeidsrettede tiltak, opplæringsaktiviteter, individuell oppfølging og veiledning. Du får ansvar for å følge opp programmet i samarbeid med veiledere ved NAV-kontoret.
Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer i uken.

Individuell plan (IP)

Mottar du tjenester også utenfor NAV, kan du be din NAV-veileder om å få en individuell plan for å koordinere tjenestene. 

Du har rett til å klage

Du kan klage på vedtak du er uenig i innen tre uker. Klagen sendes til NAV Stange, Postboks 44, 2336 Stange. Klagen må vise til vedtaket det klages på og inneholde endringene du ønsker. Du kan kontakte oss dersom du trenger hjelp.