Elever har rett på fri skoleskyss hvis de har:

  • over 2 km gangavstand mellom hjem og skole i 1. klasse.
  • over 4 km gangavstand mellom hjem og skole i 2.–10. klasse.

Elever kan ha rett på fri skoleskyss hvis de har:

  • en varig eller midlertidig funksjonshemming/sykdom. Da kan eleven ha rett på skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen.
  • særlig farlig eller vanskelig skoleveg.

Skolevegen skal måles etter korteste veg – fra inngangsdøren der eleven bor, til inngangsdøren på skolen. Innlandskart brukes for å måle avstand.

Søk skoleskyss