I Stange kommune har vi ca. 210km kommunal veg som skal vedlikeholdes. Av disse er nesten halvparten (98km) grusveg, og 35km er gang-/sykkelveger.  

Kommunen er ansvarlig for å utføre all drift og vedlikehold på de kommunale vegene, innenfor gitte budsjetter. Vi utfører oppgavene ved hjelp av kommunens egen entreprenør, kommuneentreprenøren som er et samarbeid mellom Stange og Hamar, og private aktører.  

Vegdrift og vedlikehold er en kontinuerlig og kompleks prosess som består av mange elementer. Som eksempel kan det nevnes reparasjon av hull/ skader i både grus og asfaltdekker, tømming, rensk og skifte av sluk og stikkrenner, vegetasjonsrydding, feiing av veger og gater, brøyting, strøing, skilt, rekkverk, grøfting, gatelys, søppel, ferister og mange flere kontinuerlige oppgaver.  

Meld feil

Du kan melde inn feil på kommunale veger, kommunale parker, lekeplasser, gatelys og lignende via FiksGataMi, eller ved å sende epost til post@stange.kommune.no.

Fiks Gata Mi