Kulturskolen gir undervisning i musikk, kunst, teater og dans. Kulturskolen ønsker å være med på å skape en aktiv og meningsfylt fritid for barn og unge i kommunen. For noen kan også kulturskolen danne grunnlaget for videre utdanning innen estetiske fag. Skolens tilbud skal ivareta barn og unges muligheter til opplæring og fordypning i en del kulturfag som krever et mer tilpasset opplegg enn det grunnskolen i dag kan tilby.

Se skolens undervisningstilbud

Hvem kan søke plass?

Alle har anledning til å søke om opptak i kulturskolen, og der det er plass tar vi også inn voksne. Det er ingen krav om forkunnskaper, derimot kreves det en egeninnsats fra elevenes side dersom en ønsker å få utbytte av plassen i kulturskolen.

Hvordan søke plass?

Søknadsfristen er 1. juni, men vi tar også opp elever gjennom skoleåret dersom det er ledige plasser.

Søknadsskjema Stange kulturskole

Søkere som ikke får plass vil bli satt på venteliste. Elever kan settes på ventelisten når som helst, men får først ansiennitet fra det året de fyller 6 år (på barnedans fra det året de fyller 4 år). Se ellers våre retningslinjer under.

 

 

Priser og reglement

Kulturskolens tilbud er for barn og unge i Stange kommune. Voksne søkere kan tas opp hvis det er ledig undervisningskapasitet, eller gjelder tilbud som er spesielt rettet mot voksne.

Ved aksept av tilbudt plass påløper det elevavgift per semester. Elevavgiften påløper fra 3. gangs oppmøte for nye elever. Elevavgiften blir fakturert per semester.

Påmelding til elevplass gjelder for et skoleår. Videre påmelding til nytt skoleår må gjøres innen 1. juni, hvis ikke mister eleven plassen. Dersom eleven ønsker å slutte i løpet av året, må plassen sies opp før 1. desember for ikke å betale for vårsemesteret. 

Hvis kulturskolen må avlyse mer enn tre undervisningstilfeller per semester vil det medføre fratrekk i elevavgift tilsvarende tapt antall ganger undervisning. Fratrekk utregnes slik: Gjeldende avgift, delt på antall uker undervisning, ganget med antall ganger tapt undervisning, utover tre tilfeller. Dette gjelder for hvert fag.

Ved lengre tids sykdom hos eleven (mer enn 4 uker) eller fraflytting kan avgiften reduseres dersom dette meldes innen rimelig tid til kulturskolen. For øvrig gis det ikke refusjon av avgiften ved oppsigelse etter fristen.

Påmelding skjer via søknadsskjema på kulturskolens nettside og/eller gjennom Speedadmin for eksisterende elever. Oppsigelse sendes skriftlig til kulturskolens administrasjon: kulturskolen@stange.kommune.no.

Undervisningen følger i hovedsak grunnskolens skolerute, men med oppstart cirka en uke etter og undervisningsslutt cirka en uke før grunnskolen. Undervisningen omfatter også utadrettede aktiviteter som konserter, utstillinger og forestillinger. I perioder kan undervisningen legges om ved deltakelse i eksempelvis samspill, arrangement og prosjekter.