Husholdninger med lavere inntekt enn kr. 592 167 kan søke om reduksjon av foreldrebetalingen. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Dette er hjemlet i Forskrift om foreldrebetaling i barnehage.

Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1.januar 2021 er 3 230 kroner per måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

Gratis kjernetid for 2-5 åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra 1.august 2021 er denne inntektsgrensen satt til 583 650 kroner.

Frist for hovedbehandling av søknad om redusert betaling (PDF, 88KB) er 1.juni for kommende barnehageår.

Søknadsskjema (PDF, 88KB)

For supplerende opptak er fristen 2 uker etter opptak av plass i barnehage.

Søknader mottatt etter disse frister får virkning fra den 1. i påfølgende måned forutsatt at søknaden er poststemplet senest den 1. i måneden.

Dokumentasjon

Husholdningens skattemelding 2020 skal legges ved søknaden.

Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig kapital- og personinntekter, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Kommunen kan unntaksvis godta annen dokumentasjon for inntekt dersom vedkommende ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet.

Ved vesentlig og varig endring av inntekt sammenlignet med siste års skattemelding kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Ved vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap i form av langtidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som hovedregel skal søknaden gjelde for ett barnehageår.

Det er kommunen hvor barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon.

KLAGE
Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling for det enkelte barn kan påklages til Klagenemnda i kommunen.

SØSKENMODERASJON
Søskenmoderasjon i kommunale- og private barnehager er som følger:

For barn nr.2 (nest eldst) gis det en reduksjon på 30%.

For barn nr. 3, 4 osv gis det en reduksjon på 50%.

Søskenmoderasjon gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager.