Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med lavere inntekt enn 550000 kroner kan søke om reduksjon av foreldrebetalingen. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Dette er hjemlet i Forskrift om foreldrebetaling i barnehage.

Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1.august 2022 er 3000 kroner per måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

Frist for hovedbehandling av søknad om redusert betaling er 1. juni for kommende barnehageår. For supplerende opptak er fristen 2 uker etter opptak av plass i barnehage.
Søknader mottatt etter disse frister får virkning fra den 1. i påfølgende måned forutsatt at søknaden er registret digitalt eller poststemplet senest den 1. i måneden.
 

Gratis kjernetid 2 – 5 åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1.august 2023 er denne inntektsgrensen satt til 615590 kroner.

Hver familie trenger bare å sende én søknad, også dersom dere har flere barn i barnehage. Det må søkes på nytt hvert år innen 1. juni. 
Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehageåret, kan dere sende ny søknad. 

Bor du og har barnehageplass i Stange kommune benytt elektronisk søknadsskjema: 

Søknadsskjema (elektronisk)

Har din økonomiske situasjon endret seg fra fjoråret (skattemelding), må dette dokumenteres ved utfylling av skjema

Bor du i Stange kommune og har barnehageplass i en annen kommune benyttes søknadsskjema på papir: 

Søknadsskjema (papir) (PDF, 88KB)

Følgende dokumentasjon må legges ved papirsøknaden:

  • Kopi av siste skattemelding (selvangivelse)
  • Dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (inntektsdokumentasjonen må være maksimalt én måned gammel)
  • Har din økonomiske situasjon endret seg fra fjoråret (skattemelding), må dette dokumenteres ved utfylling av skjema

Søknad med dokumentasjon sendes til Stange kommune. 
 

Kommunen benytter skatteetatens delingstjenester for innhenting av inntektsopplysninger, ved bruk av elektronisk søknadsskjema er det ikke behov for å laste opp siste skattemelding. 

Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig kapital- og personinntekter, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Kommunen kan unntaksvis godta annen dokumentasjon for inntekt dersom vedkommende ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet.

Ved vesentlig og varig endring av inntekt sammenlignet med siste års skattemelding kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Ved vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap i form av langtidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som hovedregel skal søknaden gjelde for ett barnehageår.

Det er kommunen hvor barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon.

Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling for det enkelte barn kan påklages til Klagenemnda i kommunen.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon i kommunale- og private barnehager er som følger:

  • For barn nr.2 (nest eldst) gis det en reduksjon på 30%.
  • For barn nr. 3, 4 osv gis det en reduksjon på 100%.

Søskenmoderasjon gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager.