Vi ønsker at folk skal få rask hjelp når de selv mener at de trenger det og at det skal være kort vei inn. Det betyr at du kan ta kontakt med oss før problemene rekker å vokse seg så store.

  • Individuelle samtaler
  • Familie- eller parsamtaler
  • Nettverksmøter
  • Angstmestringskurs
  • Depresjonsmestringskurs
  • Kafé for de som har deltatt på mestringskurs
  • Kurs i mestring av belastning
  • Medisinsk yoga
  • Rask hjelp i akutte situasjoner (samarbeid med DPS Ambulant Akutt Enhet)
  • Igangsetting av selvhjelpsgrupper

På vårt team ønsker vi å gi folk gode verktøy for å håndtere de vanskene man står i og oppmuntre og støtte slik at folk kan få til de endringene de ønsker seg. Hos oss er tanken at man kan få noen samtaler for å komme i gang med ønsket endring, for så å jobbe videre på egen hånd. Det er alltid mulig å ta kontakt igjen om man trenger påfyll eller opplever å stå fast.

Hos oss trenger du ikke en diagnose for å få hjelp. Vi er opptatte av å finne ut hva som er viktig for deg og hvilke endringer du selv ønsker i ditt liv. Sammen kan vi finne ut av hvordan vi best kan støtte og hjelpe deg slik at du opplever å få det bedre.

Vi arbeider med mange ulike problemstillinger. For eksempel kan man ta kontakt med oss hvis man har problemer i relasjoner, livsbelastninger, strever med grubling eller bekymring som tar over hverdagen, har dårlig selvfølelse eller har opplevd noe som har vært så skremmende at man har vansker med å fungere i hverdagen.

Selvhjelp 

"Selvorganisert selvhjelp handler om å styrke enkeltmenneskers evne og mulighet til å delta i sin egen endringsprosess. Selvorganisert selvhjelp er et verktøy for å oppnå økt mestring, slik at mennesker kan håndtere livet på en bedre måte.
Selvorganisert selvhjelp handler om å ta aktivt ansvar for egen livssituasjon. Arbeidet drives på initiativ fra menneskene det gjelder, og selvorganiserte selvhjelpsgrupper drives av mennesker som har et problem."

En selvhjelpsgruppe består av 5-8 personer. Den første gangen man møtes vil en av oss fra Stangehjelpa kunne være med for å hjelpe gruppa i gang. Vi vil også være tilgjengelige for spørsmål underveis, men ansvaret for å drive gruppa ligger hos hver enkelt deltaker.

Alle medlemmene er likestilte i gruppa. Det vil si at alle har like mye ansvar for å drive gruppa, og det er ingen enkeltperson som er leder. Den første gangen man møtes lager man egne regler for sin gruppe. Det er vanlig å ha fokus på at det skal være åpenhet innad i gruppa, men taushet utad. Det er gruppa selv som bestemmer hvor man vil møtes og hvor ofte og lenge. Det kan være lurt for gruppa å møtes på et nøytralt sted, for eksempel på biblioteket eller andre lokaler hvor man kan låne et eget rom. Gruppa kan være sammensatt på tvers av problematikk, alder og kjønn. Når gruppa har startet opp er det opp til gruppa å bestemme om de skal ta inn nye medlemmer eller være en lukket gruppe.

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Stangehjelpa startet i 2015 et samarbeid med Selvhjelp Norge for å gjøre selvhjelpsgrupper tilgjengelig for innbyggerne i Stange kommune. Prinsippene for selvhjelp går godt sammen med Stangehjelpas visjon og våre tanker om hva som skal til for å få til gode endringsprosesser.

Om du eller noen du kjenner ønsker mer informasjon om dette arbeidet eller ønsker å delta i en gruppe er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt med vår vakttelefon.