Rehabiliteringskoordinator kan hjelpe brukere og pårørende som har behov for informasjon om rehabiliteringstjenester. Rehabiliteringskoordinator kan gi informasjon om rehabiliteringstjenester, samt ledsage videre i hjelpeapparatet.

Stange kommune har flere tjenester innenfor rehabilitering og vi er opptatt av hva som er viktig for deg. 

 • Mottak for personer med behov for rehabilitering 
 • Råd og veiledning om rehabilitering 
 • Informere om rehabiliteringstjenester i Stange Kommune 
 • Kartlegging av behov for rehabilitering 
 • Koordinere tjenestetilbudet 
 • Saksbehandling 

 • Spesialisthelsetjenesten 
 • Stange Ambulerende Rehabiliteringsteam (StART) 
 • Hverdagsrehabilitering 
 • Døgnrehabilitering ved Ottestad Helse og mestringssenter 
 • Helsetjenester i hjemmet 
 • Fastlegene 
 • Ergo- og fysioterapeuter 

Døgnrehabilitering

Døgnrehabilitering tilbys personer som har behov for rehabiliteringstjenester, og som ikke kan ivaretas i hjemmet. Det kan være personer med stort hjelpebehov, behov for intensiv innsats, har medisinske komplikasjoner eller at det er vanskelig å bedrive rehabilitering i hjemmet grunnet forhold knyttet til boligens utforming.

Døgnrehabilitering skal bidra til at brukeren skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.

Døgnrehabilitering i Stange kommune tilbys ved Ottestad Helse- og mestringssenter.

 • Tverrfaglig målsamtale for å avklare forventninger og tiltak ved oppholdet
 • Individuell trening og/eller i gruppe
 • Trening i daglige gjøremål
 • Egentrening
 • Hjemmebesøk for kartlegge behov for tilrettelegging
 • Vurdering av videre behov for tiltak/tjenester, samt videre rehabilitering i hjemmet

Kontakte forvaltningsenheten på telefon 62562035 eller rehabiliteringskoordinator på telefon 48263889. Det blir foretatt en vurdering av rehabiliteringsbehov og riktig nivå på tjenesten.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig rehabiliteringsform som setter søkelys på aktiviteter personen selv vektlegger, som for eksempel opptrening i dagliglivets gjøremål eller gjenvinning av tapte funksjoner. Hverdagsrehabilitering er spesielt egnet for rehabilitering av eldre hjemmeboende personer i kommunehelsetjenesten. Rehabiliteringen er tidsavgrenset med en start- og sluttdato og foregår i hjemmet på dagtid fra mandag til fredag.

Exorlive GO - en treningsapp

Formålet med hverdagsrehabilitering er å styrke brukerens muligheter for opprettholdelse av funksjonsnivå så lenge som mulig, og til å gjøre bruker mer aktiv i egen rehabiliteringsprosess. Hverdagsrehabilitering kan bidra til å fremme brukers mulighet og evne til å klare seg selv og stimulere til økt selvhjulpenhet, livskvalitet og mestring.

Hverdagsrehabilitering er et arbeidslag under helsetjenester i hjemmet og består av sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeut og ergoterapeut.

Vi tilbyr kartleggingsbesøk hvor vi drar hjem til bruker og informerer om tjenesten.

Hvis bruker etter kartleggingsbesøk er aktuell kandidat for hverdagsrehabilitering vil det bli foretatt en målsamtale hvor hensikten er å få frem hva som er viktig for brukeren. Vi ønsker å jobbe frem mot felles mål sammen med bruker, for å få til økt funksjonsnivå, selvstendighet og økt livskvalitet.

På bakgrunn av dette vil et team av hjemmetrenere og terapeuter jobbe sammen med brukeren mot deres mål.

Vi tar også besøk 3 måneder etter avslutning av hverdagsrehabiliteringen for å kartlegge brukers nåværende funksjonsnivå.

Du er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Kontakt Forvaltningsenheten på telefon 62562035 så henviser de videre til kartleggingsteam som vil foreta en vurdering i forhold til rett nivå av rehabilitering. Tjenesten er gratis

StART - Stange ambulerende rehabiliteringsteam

Hva er viktig for deg? Du definerer dine behov og setter mål og vi tilbyr oppfølging i hjemmet i kombinasjon med dagrehabilitering ved Drengestua. Vi bistår deg til å sette i gang igjen med de aktivitetene du synes er meningsfylte i hjemmet ditt, på jobben din eller på fritida.

Målsettingen er å opprettholde aktivitet, selvstendighet og deltagelse hos deg  som har hatt et brått fall i funksjonsnivå.  Du jobber mot dine mål gjennom trening og øvelse. Rehabiliteringen kan bestå av behandling og trening i ulike hverdagssituasjoner for at du skal klare hverdagen så bra som mulig. Vi er en del av et sammenhengende rehabiliteringstilbud med god koordinering mellom tjenestene og med tydelige målsettinger.

Målgruppa er ikke knyttet til bestemte diagnoser, men mer til funksjon og livssituasjon. Et av kriteriene er brått fall i funksjonen ved sykdom eller skade

 • Tverrfaglig målsamtale med ergoterapeut og/eller fysioterapeut og/eller sykepleier.
 • Trening i daglige gjøremål i hjemmet
 • Egentrening
 • Individuell tverrfaglig oppfølging
 • Dagrehabilitering

Varigheten på tjenesten vil variere i forhold til individuelle behov.

 • Brått fall i funksjonsnivå ved sykdom/skade og hvor det er mulighet for bedring av funksjon
 • Behov for tett oppfølging i en overgangsfase f.eks ved utskriving fra institusjon og tilpasning til ny situasjon
 • Behov for tverrfaglig/tverretatlig tilnærming
 • Oppfølgingen er tidsavgrenset
 • Bruker definerer sine egne mål
 • Motivert for å mestre ulike oppgaver- dagliglivets aktiviteter, sosial deltakelse
 • Behov for å trene i kjente omgivelser