Tangen skole ligger flott til ved Mjøsas bredd sør i Stange kommune. Skolen har et stort og mangfoldig uteområde og hele nærmiljøet innbyr til lek og uteaktiviteter til alle årstider. Vi har ballbinge, kunstgressbane og mange lekeapparater. Ved Tangen bruker vi nærområdet vårt aktivt.

Felles oppdrag for skolene i Stanges er trygge læringsmiljø og godt læringsutbytte. Skole og SFO skal sammen legge til rette for læring og trivsel i et trygt og inkluderende miljø. Vi har et aktivt og engasjert elevråd som har fokus på elevenes trivsel og læring. Vi er spesielt opptatt av å skape trygge rammer og utvikle gode relasjoner mellom oss på skolen, elevene og foreldrene.

Ved Tangen har vi som mål at alle elever skal oppleve at de er inkludert i skolens læringsmiljø, for vi vet at dette er den beste vaksinen mot utenforskap og mistrivsel. Det er også innenfor rammene av fellesskap vi lærer best. Dette satsningsområdet innebærer en felles innsats sammen med elever og foreldre, og både elevrådet og FAU bidrar sterkt til å skape et godt samarbeid gjennom aktivitet og engasjement.