Siden 2018 har læringsbrett vært den foretrukne læringsteknologien for elever og lærere i Stangeskolen. Ved oppstart i 1.klasse får alle elever i Stangeskolen utdelt hvert sitt læringsbrett. Læringsbrettet er i likhet med blyant og bøker, formingsmateriell og konkreter, samt annet utstyr, verktøy og ressurser, et sentralt læringsverktøy for elevene. Læringsbrett er et verktøy som kommunen har besluttet at alle elever gjennom hele grunnskolen i Stange skal ha tilgang til.

Mål og resultater for innføring og bruk av læringsbrett i Stangeskolen

I Stange har vi et felles mål for barnehager og skoler om å fremme en kultur for læring og danning gjennom kvalitet og tilpasning i oppvekstsektoren. Det overordnede målet med innføringen av læringsbrett i Stangeskolen er hovedsakelig å forbedre læringsresultater og skape et positivt lærings- og oppvekstmiljø. I tillegg er det en grunntanke i Stange om at alle barn og unge skal lære med rett hjelp og støtte. Lærerne skal innlemme bruken av læringsbrettene i en større pedagogisk sammenheng, slik at det oppleves som en helhetlig og læringsfremmende opplæringssituasjon for elevene.

Læringsbrett som læringsverktøy i opplæringen skal bidra til følgende mål for både lærere og elever i Stangeskolen.

 • Økt grad av kompetanse innen klasseledelse i et teknologirikt miljø
 • Økt grad av digital kompetanse
 • Utvikler et større spekter av læringsstrategier
 • Utvikler nye vurderingsformer som fremmer læring og utvikling
 • Utvikler nye samarbeidsformer i klasserommet
 • Utvikler læringsfremmende samarbeidsformer i kollegiet (på egen arbeidsplass og i felles nettverk)
 • Utvikler nye samarbeidsformer mellom hjem og skole
 • Viser interesse og engasjement i videre arbeid med kompetanseutviklingen

 • Opplever økt grad av motivasjon
 • Opplever økt grad av mestring
 • Opplever økt samarbeid med medelever og med lærer
 • Opplever relevans til egen hverdag
 • Får økt grad av tilpasset opplæring
 • Får økt læringsutbytte gjennom refleksjon rundt egen læring
 • Får økt grad av digital kompetanse
 • Viser økt grad av kreativitet og produktivitet i fagene

Elevene vil få utdelt læringsbrett i løpet av den første tiden på skolen. Læringsbrettet er personlig, men er skolens eiendom. Læringsbrettet skal brukes til skolearbeid. Det er viktig at dere som foresatte bidrar slik at eleven tar godt vare på utstyr som de får låne. Bevisst ødeleggelse av læringsbrettet medfører erstatningsansvar. Låneavtalen ligger under dokumenter. 

Følgende gjelder for lån av læringsbrett: 
 • Alle foresatte må lese låneavtale for læringsbrett 
 • Ved skolestart vil skolen innhente bekreftelse på at låneavtalen er lest 
 • Låneavtalen må godkjennes i Visma Flyt Skole (samtykke) for at eleven skal kunne få med seg læringsbrett hjem 
 • Avtalen er gyldig inntil den revideres eller til man selv trekker sitt samtykke 
 • Skadeerstatningsloven gjelder ved lån av læringsbrett