Espa barnehage ligger vakkert plassert oppe i lia på Espa; langt sør i Stange kommune.  Espa barnehage har et flott uteareal med muligheter for ulike aktiviteter. Vi har etablert samarbeid med Hamar naturskole, Espa turstilag, Stange allmenning og aktuelle grunneiere for å kunne legge godt til rette for uteaktiviteter i barnehagen 
 
Vi vektlegger samarbeid mellom skole og barnehage der dette er mulig og formålstjenlig. Vi erfarer at dette samarbeidet er meget positivt for alle parter. Barna i barnehagen opplever å bli trygge i samvær med de store barna, og skoleelevene får en tilleggsarena for utvikling av omsorg og empati. "Tidlig innsats" har stort fokus. 

 VI VIL    VI KAN    VI TØR